INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
26 sierpnia 2020

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – dalej u.o.p. wskazuje wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Poprzez ochronę przeciwpożarową należy rozumieć realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: 1)zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego…

Co się zmienia w bhp w 2020?
18 czerwca 2020

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach energetycznych 26.09.2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Energii z 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Pierwotnie rozporządzenie miało wejść w życie 26.03.2020 r., jednak 25.03.2020 r. opublikowano rozporządzenie zmieniające ten termin. Akt prawny określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych….

Epidemia COVID-19 a bhp
9 czerwca 2020

AKTY PRAWNE; ustawa z dnia 26.06.1974 – Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze. zm.) ustawa z   dnia   03.2020   r.    o   szczególnych    rozwiązaniach   związanych   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 w sprawie ogłoszenia …

Uzupełniająca odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy
17 maja 2020

W sprawie z powództwa pracownika o ustalenie wypadku przy pracy niedopuszczalne jest równoczesne orzekanie przez sąd pracy na wniosek pracodawcy, że do wypadku przy pracy doszło wyłącznie z winy poszkodowanego pracownika w okolicznościach wyłączających prawo takiego ubezpieczonego do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, jeżeli pozwany pracodawca nie wytoczył pracownikowi powództwa wzajemnego o ustalenie, że nie będzie…