Cele szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Szkolenie obejmuje nastepujące tematy;

INFORMACJE WSTĘPNE

Czas: 5 min

Wprowadzenie, po którym uczestnicy będą wiedzieć:

– czym jest pierwsza pomoc,

– jak powinny funkcjonować i jak należy oceniać pracę podstawowych parametrów życiowych

BEZPIECZEŃSTWO

Czas: 15 min

Blok mający na celu przedstawienie możliwych zagrożeń dla ratownika, poszkodowanego i osób z otoczenia oraz nauki jak im przeciwdziałać.

WEZWANIE POMOCY

Czas: 20 min

Część kursu obrazująca zasady działania, „łańcucha ratunkowego”, miejsca w których można uzyskać pomoc i sposoby wzywania pomocy.

POSZKODOWANY NIEPRZYTOMNY

Nauka postępowania w sytuacji z poszkodowanym nieprzytomnym,

NAGŁE

ZATRZYMANIE

KRĄŻENIA

Nauka postępowania w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia; algorytmu ABC dla dorosłych i dzieci,

AED

Część przygotowująca do użycia automatycznego defibrylatora. Nauka o budowie, zasadach działania, dostępności.

NAGŁE ZACHOROWANIA i STANY ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU

Nauka rozpoznania i postępowania w przypadkach takich jak:

– omdlenia, choroba wieńcowa

– udar

– alergie

WSPARCIE PSYCHICZNE DLA POSZKODOWANEGO

Omówienie form wsparcia psychicznego osoby poszkodowanej.

Zgodnie z art. 2071 Kodeksu Pracy pracodawca jest jest obowiązany przekazywać informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Loading