Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności pracowników w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Treści kształcenia zawarte w szkoleniu;

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

 • źródła prawa pracy i organy nadzoru;
 • stosunek pracy;
 • obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
 • prawa i obowiązki pracownika
 • ochrona pracy kobiet
 • pracy młodocianych
 • profilaktyczna ochrona zdrowia

2. Wypadki przy pracy i konsekwencje z nimi związane

  – wypadki przy pracy,
  – wiadomości ogólne,
  – wypadek w drodze do i z pracy,
  – obowiązki pracownika po zaistnieniu wypadku,
  – obowiązki pracodawcy po zaistnieniu wypadku,
  – wypadek komunikacyjny,
  – choroby zawodowe,
  – świadczenia

3.Analiza zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz metody ochrony przed zagrożeniami dla zdorwia i życia pracowników

  – szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy,
  – badania i pomiary czynników środowiska pracy,
  – niebezpieczeostwa w środowisku pracy,
  – ocena ryzyka zawodowego,
  – znaki bezpieczeństwa.

4. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy przedstawicieli handlowych, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia oraz kierowanie pojazdem służbowym.

 • Ergonomia – organizacja stanowiska pracy
 • Organizacja stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe
 • Zagrożenia podczas pracy na stanowisku komputerowym
 • Pomieszczenia pracy
 • Wymiary i powierzchnia
 • Oświetlenie
 • Hałas
 • Wentylacja
 • Ogrzewanie
 • Wilgotność
 • Pomieszczenia higieniczno – sanitarne
 • Kierowanie pojazdem służbowym.

5. Postępowanie w razie pożaru lub w sytuacji innego zagrożenia w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

 • Zagadnienia ogólne ochrony przeciwpożarowej,
 • Zasady postępowania podczas pożaru lub innego zagrożenia
 • Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej
 • Znaki bezpieczeństwa
 • Ewakuacja
 • Sprzęt gaśniczy
 • Podstawowe zasady przy gaszeniu pożaru za pomocą gaśnic
 • Udzielanie pierwszej pomocy – definicja i odpowiedzialność karna
 • Schemat udzielania pierwszej pomocy
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia zdrowia lub życia
 • Apteczka

Oferujemy starannie opracowane i rzetelnie przeprowadzane szkolenia okresowe BHP dla przedstawicieli handlowych. Kursy są prowadzone przez kompetentnych nauczycieli drogą internetową – poprzez nowoczesną platformę e-learningową. Dzięki ciekawej formie nasze szkolenia BHP są atrakcyjne dla uczestnika, który nie nudzi się i skutecznie przyswaja przekazywaną wiedzę. Na efektywność nauki wpływa również fakt realizowania lekcji indywidualnych. Warto również podkreślić oszczędność czasu wynikającą z tej formy kursu. Uczestnik odbywa zajęcia w domu lub w pracy (w zależności od decyzji przełożonego) i nie musi dojeżdżać np. do siedziby firmy edukacyjnej.

Dostępne szkolenia okresowe BHP dla przedstawicieli handlowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zostały stworzone z myślą o specyfice zawodu handlowca. Obejmują m.in. informacje o czynnikach ryzyka występujących na danym stanowisku pracy oraz postępowaniu w sytuacjach awaryjnych i w razie wypadków. Uczestnicy zajęć zaznajamiają się również ze skutecznymi sposobami ochrony przed potencjalnym zagrożeniem życia i zdrowia osób zatrudnionych. Poznają dokładnie swoje prawa i obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zyskują informacje na temat odpowiedzialności wynikającej z naruszenia tych przepisów.

Dlaczego szkolenie BHP jest tak istotne?

Regularne, tj. zgodne z określonymi wymogami prawa, uczestnictwo w okresowych szkoleniach BHP jest bardzo ważne z wielu przyczyn. Przede wszystkim pozwala pracownikowi zaznajomić się z ewentualnymi zagrożeniami związanymi z jego stanowiskiem pracy, a w rezultacie nauczyć się im zapobiegać. Kwestia ta wpływa więc nie tylko na bezpieczeństwo samego zatrudnionego, ale również innych osób w przedsiębiorstwie. Ponadto wysyłanie podwładnych na niezbędne kursy BHP jest jednym z obowiązków pracodawcy zapisanym w konkretnych przepisach prawa. Przedsiębiorca musi zorganizować każdemu zatrudnionemu właściwe dla jego stanowiska szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w przeciwnym razie może ponieść surowe konsekwencje. Inspektorzy z Państwowej Inspekcji Pracy mogą nałożyć na niego mandat, a nawet skierować sprawę do sądu.

Loading