Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności pracowników w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Szkolenie okresowe dla robotników obejmuje;

1.Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą, szczególnie regulacji wynikających z Kodeksu Pracy, min.

 • obowiązki i prawa pracowniów;
 • odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów bhp;
 • profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników;
 • wypadki przy pracy i choroby zawodowe;
 • szkolenia w dziedzinie bho;
 • środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze;
 • bezpieczne wykonywanie pracy;
 • przestrzeganie obowiązujących na stanowisku pracy instrukcji;
 • wykonywanie prac niebezpiecznych

2. Zagrożenia czynnikami występujacymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania tych czynników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy,stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzania nowych urządzeń,sprzętu i narzędzi pracy. Uwzględnienie czynników niebezpiecznych i szkodliwych występujących w procesie pracy.

3. Zasady i metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania czynników niebezpiecznych i szkodliwych na pracowników.

4. Zasady ostępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zgrożeń (pożaru,awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

5. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy, wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

Od wielu lat zajmujemy się realizacją profesjonalnych szkoleń BHP dla osób pracujących na budowie. Oferujemy starannie opracowane i sumiennie przeprowadzone kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników budowlanych. Wszystkie szkolenia wstępne BHP odbywają się zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, tj. na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 roku.

Kursy przeprowadzamy drogą internetową poprzez nowoczesną, specjalną platformę e-learningową. Wybór tej formy nauki wiąże się z wieloma korzyściami. Jako że do szkoleń  BHP potrzebny jest jedynie komputer z dostępem do internetu, uczestnik może zrealizować je w domu albo w miejscu zatrudnienia (w zależności od decyzji pracodawcy). Nie musi więc tracić czasu na dojazd np. do firmy edukacyjnej. Ponadto zajęcia odbywają się indywidualnie, co jest szczególnie istotne dla osób, które stresują się lub mają trudności ze skupieniem się podczas pracy w grupie. Lekcje cechują się przejrzystą, atrakcyjną formą, dzięki czemu nie nudzą pracownika, który z łatwością przyswaja prezentowaną wiedzę.

Wybierając oferowane przez nas internetowe szkolenie BHP dla osób pracujących na budowie, uczestnik zyskuje dostęp do innowacyjnej platformy i profesjonalnych wykładów prowadzonych przez doświadczonego, odpowiednio wykwalifikowanego nauczyciela. Po ich ukończeniu otrzymuje certyfikat poświadczający zrealizowanie zajęć.

Podczas szkolenia BHP użytkownik poznaje szereg zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach budowlanych. Zaznajamia się m.in. z właściwym postępowaniem w przypadku zagrożenia, sytuacji nagłych oraz różnego rodzaju wypadków. Zdobywa wiedzę na temat potencjalnych niebezpieczeństw związanych z realizowanymi zadaniami zawodowymi, a także uczy się efektywnych sposobów ochrony przed nimi. Kształci się w kwestii zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadków. Jednym z poruszanych zagadnień są również prawa oraz obowiązki ciążące na pracownikach budowlanych. Ponadto uczestnik dowiaduje się też jakiego rodzaju środki ochronne (w tym także produkty ochrony zbiorowej) stosować, by odpowiednio zapobiegać skutkom zagrożeń. Poznaje również zasady doboru odzieży ochronnej i roboczej.

Dlaczego szkolenie bhp jest tak istotne?

Oferowane przez nas szkolenia BHP mają za zadanie zapoznać wspomniane osoby z obowiązującymi wymaganiami organizacyjno-technicznymi z zakresu BHP. Wiedza ta pozwoli zatrudnionemu na bezpieczną, a przez to efektywną i wydajną pracę. Dzięki temu może on realizować powierzone zadania w sposób bezpieczny zarówno dla samego siebie, jak też współpracowników.

Ponadto należy również pamiętać, że zapewnienie profesjonalnie przeprowadzonego szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na budowie należy do obowiązków pracodawcy. Każdy podwładny musi, zgodnie z obowiązującym prawem, ukończyć odpowiednie dla jego stanowiska szkolenie wstępne BHP, a następnie okresowe (minimum raz na trzy lata, a przy pracach uciążliwych dla zdrowia i niebezpiecznych – co roku). W przypadku niezrealizowania przez pracodawcę tego obowiązku przedsiębiorca musi liczyć się z konsekwencjami, np. nałożeniem mandatu przez Państwową Inspekcję Pracy, a nawet złożeniem zawiadomienia do prokuratury. Przeprowadzenie niezbędnego kursu BHP jest też konieczne ze względów bezpieczeństwa finansowego. W sytuacji wystąpienia w miejscu zatrudnienia wypadku z winy szefa towarzystwo ubezpieczeniowe może nie wypłacić należnego odszkodowania, jeśli nie zapewnił on swym podwładnym koniecznych szkoleń.

Loading