OBSŁUGA W ZAKRESIE SŁUŻBY BHP

W ramach stałej umowy proponujemy przejęcie zadań w zakresie służby bhp w zakładach pracy, na które składają :

 • bieżące doradztwo w zakresie interpretacji przepisów,
 • przeprowadzanie systematycznych kontroli stanu warunków pracy,
 • opracowywanie dokumentacji powypadkowej oraz dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • udział w reprezentowaniu Klienta przed organami kontroli państwowej nad warunkami pracy (PIP,PIS,UDT,PSP i inne)
 • przygotowanie dokumentacji wewnętrznej z obszaru BHP,
 • konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółów instrukcji stanowiskowych, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń w zakresie BHP

SZKOLENIA BHP

Celem szkolenia BHP jest uświadomienie pracownikom zasad organizacji bezpiecznego miejsca pracy oraz zminimalizowanie zagrożeń z nią związanych, a także uniknięcie nieprzyjemnych skutków prawno-finansowych związanych z niedotrzymaniem obowiązku szkoleń bhp.

RODZAJE OFEROWANYCH SZKOLEŃ

Prowadzimy :

 • szkolenia wstępne bhp dla wszystkich pracowników i okresowe metodą e-learning, także na stanowiskach robotniczych. Zgodnie z pismem Głównego Inspektora Pracy.
 • obowiązkowe szkolenia bhp okresowe przeznaczone dla pracodawców i kierowników oraz pracowników m.in na stanowiskach:
  – administracyjno-biurowych,
  – inżynieryjno-technicznych,
  – robotniczych

Każdy kurs bhp jest prowadzony przez doświadczonego i wszechstronnego specjalistę z doskonałym podejściem dydaktycznym. Udostępniamy szkolenia w formie wideokonferencji np. dla większych grup pracowników.

AUDYT WARUNKÓW PRACY

Oferujemy przeprowadzanie kompleksowego przeglądu stanowisk pracy z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń. Gruntownej analizie podlega całość dokumentacji firmy z obszaru BHP pod kątem sprawnego funkcjonowania procedur i ich zgodności z prawem.

AUDYT SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Audyt Systemów Zarządzania jest to sprawdzenie zgodności stosowanych rozwiązań i procedur oraz stanu faktycznego z wymogami odnośnie regulacji wedle obowiązującej w Polsce Normy PN 18001 : 2004 i innych obowiązujących przepisów.

Dokonujemy analizy dokumentów związanych z BHP i ich zgodności z przyjętą normą.

Zajmujemy się przygotowaniem raportu uwzględniającego ocenę dotychczasowych rozwiązań i ewentualne propozycje ich poprawy.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POWYPADKOWEJ

W ramach naszych usług związanych z opracowaniem dokumentacji powypadkowej oferujemy :

 • udział w pracy zespołu powypadkowego powołanego u zleceniodawcy,
 • oględziny miejsca wypadku,
 • kontakt ze służbami państwowymi,haccp certified logo food service frozen seafood and sustainable fishing zf america create a logo free 300x283 1 - szkoleniebhpnet
 • konsultacje z lekarzami,
 • opracowanie protokołów i kart,
 • proponowanie zaleceń profilaktycznych,
 • opracowanie dokumentacji dla ZUS i GUS,
 • opracowanie dokumentacji przekrojowej na podstawie danych kilkuletnich.

INNE USŁUGI BHP

W skład oferowanych przez nas usług związanych z BHP wchodzą takie jak :

 • ocena maszyn i urządzeń w zakresie dostosowania ich do minimalnych wymagań,
 • opracowanie norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, odzieży roboczej i sprzętu ochrony indywidualnej,
 • pomoc w opracowaniu instrukcji bhp dla maszyn, urządzeń technicznych i procesów pracy,
 • opracowywanie planów BIOZ i Instrukcji Przy Wykonywaniu Robót Budowlanych,
 • orientacyjne pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych /poziom temperatury, wilgotności, natężenie oświetlenia, poziom hałasu, stężenie CO i CO2 , poziom promieniowanie elektromagnetycznego/,
 • ozonowanie pomieszczeń pracy, pojazdów i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
 • obliczanie wydatku energetycznego pracowników,
 • ozonowanie oraz naświetlanie pomieszczeń promieniowaniem UV jako metody niszczenia koronawirusa / patrz w Aktualnościach/ na terenie Nakła, Bydgoszczy i okolic.

ORACOWANIE DOKUMENTACJI HACCP/GMP/GHP PRZEZ CERTYFIKOWANEGO SPECJALISTĘ DS. HACCP

Oferujemy przygotowanie księgi HACCP i GHP/GMP, dla dowolnej jednostki gastronomicznej takiej jak:

haccp - szkoleniebhpnet

– food truck
– restauracja
– hotel
– bistro
– lunchownia itp.
Prowadzimy doradztwo w zakresie wdrażania systemów bezpieczeństwa żywności w sektorze gastronomicznym i przemyśle spożywczym.
System HACCP jest obowiązkowym w Polsce systemem zapewnienia bezpieczeństwa żywności w gastronomii oraz innych zakładach wytwarzających żywność. Każdy zakład gastronomiczny jest zobowiązany rozpocząć wdrażanie tego systemu, a następnie wciąż go udoskonalać.

Możliwy zakres działań:
przeprowadzenie audytu zerowego, mające na celu zapoznanie się ze stanem sanitarno-higienicznym firmy, istniejącymi procesami i procedurami;

Opracowanie księgi HACCP i instrukcji GHP/GMP
przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego dla pracowników
pomogę w uzyskaniu wszystkich zezwoleń, dokumentacji wraz z otrzymaniem pozytywnej decyzji sanepidu

haccp - szkoleniebhpnet

KURSY Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób chcących nauczyć się prawidłowo udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pierwsza pomoc Apteczka - szkoleniebhpnet

Program zawiera wszystkie elementy niezbędne do udzielania pierwszej pomocy przez pracowników wyznaczonych przez pracodawcę

(na podst. art. 2091 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w ramach zakładowego systemu pierwszej pomocy,

a także dla nauczycieli, dyrektorów i pracowników placówek oświatowych.

Zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających skutecznie udzielić pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

Program nauczania:

 • zasady bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia, reguły postępowania, odpowiedzialność moralna ratownika – łańcuch przeżycia,
 • apteczka pierwszej pomocy i podstawowy sprzęt ratowniczy,
 • organizacja akcji ratunkowej: ocena miejsca zdarzenia, ocena podstawowych parametrów życiowych według schematu ABC; wzywanie pogotowia ratunkowego, numery alarmowe, korzystanie ze środków ochrony osobistej, sposoby kontroli przytomności według schematu BTLS, zagrożenia wynikające z utraty przytomności, postępowanie z osobą nieprzytomną – pozycja boczna ustalona, rany i krwotoki – identyfikacja, rodzaje opatrunków i ich zakładanie, postępowanie z ciałem obcym, urazy kostno – stawowe – objawy złamania, zwichnięcia, skręcenia, postępowanie, unieruchomienie i transport, zadławienia, urazy, ukąszenia, użądlenia, postępowanie we wstrząsie uczuleniowym, pierwsza pomoc w przypadku osób dorosłych i dzieci, pozycja bezpieczna, urazy kręgosłupa, zasady przenoszenia i transportowania poszkodowanych, psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia, resuscytacja krążeniowo – oddechowa wykonywana przy użyciu AED, pośredni masaż serca, sztuczne oddychanie metodą usta – usta, usta – nos, pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania, oparzenia termiczne, chemiczne, odmrożenia, nagłe zachorowania i stany zagrożenia zdrowotnego – omdlenia, zawał serca, napad drgawek, udar mózgu, astma oskrzelowa, zatrucia, ewakuacja ze strefy zagrożenia, ocena zagrożenia, udzielenie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
 • Efekty kształcenia:
  • umiejętność zastosowania obowiązujących przepisów prawa w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,Resuscytacja krążeniowo oddechowa Podstawowe podtrzymywanie życia - szkoleniebhpnet
  • korzystanie z telefonów alarmowych i prowadzenia rozmowy ze służbami ratowniczymi,
  • udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu w zależności od zidentyfikowanego zagrożenia.

  mgr Sylwester Bryłka

 • Specjalista ds. BHP
 • Inspektor Ochrony PPOŻ
 • Biegły Sądowy z zakresu bhp
 • Specjalista ds. Systemu HACCP
 • Instruktor kursu  Pierwszej Pomocy