OBSŁUGA W ZAKRESIE SŁUŻBY BHP

W ramach stałej umowy proponujemy przejęcie zadań w zakresie służby bhp w zakładach pracy, na które składają :

 • bieżące doradztwo w zakresie interpretacji przepisów,
 • przeprowadzanie systematycznych kontroli stanu warunków pracy,
 • opracowywanie dokumentacji powypadkowej oraz dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • udział w reprezentowaniu Klienta przed organami kontroli państwowej nad warunkami pracy (PIP,PIS,UDT,PSP i inne)
 • przygotowanie dokumentacji wewnętrznej z obszaru BHP,
 • konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółów instrukcji stanowiskowych, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń w zakresie BHP

SZKOLENIE BHP

Celem szkolenia BHP jest uświadomienie pracownikom zasad organizacji bezpiecznego miejsca pracy oraz zminimalizowanie zagrożeń z nią związanych, a także uniknięcie nieprzyjemnych skutków prawno-finansowych związanych z niedotrzymaniem obowiązku szkoleń bhp.

RODZAJE OFEROWANYCH SZKOLEŃ

Prowadzimy :

 • szkolenia wstępne bhp dla wszystkich pracowników i okresowe metodą e-learning, także na stanowiskach robotniczych. Zgodnie z pismem Głównego Inspektora Pracy.
 • obowiązkowe szkolenia bhp okresowe przeznaczone dla pracodawców i kierowników oraz pracowników m.in na stanowiskach:
  – administracyjno-biurowych,
  – inżynieryjno-technicznych,
  – robotniczych

Każdy kurs bhp jest prowadzony przez doświadczonego i wszechstronnego specjalistę z doskonałym podejściem dydaktycznym. Udostępniamy szkolenia w formie wideokonferencji np. dla większych grup pracowników.

AUDYT WARUNKÓW PRACY

Oferujemy przeprowadzanie kompleksowego przeglądu stanowisk pracy z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń. Gruntownej analizie podlega całość dokumentacji firmy z obszaru BHP pod kątem sprawnego funkcjonowania procedur i ich zgodności z prawem.

AUDYT SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Audyt Systemów Zarządzania jest to sprawdzenie zgodności stosowanych rozwiązań i procedur oraz stanu faktycznego z wymogami odnośnie regulacji wedle obowiązującej w Polsce Normy PN 18001 : 2004 i innych obowiązujących przepisów.

Dokonujemy analizy dokumentów związanych z BHP i ich zgodności z przyjętą normą.

Zajmujemy się przygotowaniem raportu uwzględniającego ocenę dotychczasowych rozwiązań i ewentualne propozycje ich poprawy.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POWYPADKOWEJ

W ramach naszych usług związanych z opracowaniem dokumentacji powypadkowej oferujemy :

 • udział w pracy zespołu powypadkowego powołanego u zleceniodawcy,
 • oględziny miejsca wypadku,
 • kontakt ze służbami państwowymi,haccp certified logo food service frozen seafood and sustainable fishing zf america create a logo free 300x283 1
 • konsultacje z lekarzami,
 • opracowanie protokołów i kart,
 • proponowanie zaleceń profilaktycznych,
 • opracowanie dokumentacji dla ZUS i GUS,
 • opracowanie dokumentacji przekrojowej na podstawie danych kilkuletnich.

INNE USŁUGI BHP

W skład oferowanych przez nas usług związanych z BHP wchodzą takie jak :

 • ocena maszyn i urządzeń w zakresie dostosowania ich do minimalnych wymagań,
 • opracowanie norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, odzieży roboczej i sprzętu ochrony indywidualnej,
 • pomoc w opracowaniu instrukcji bhp dla maszyn, urządzeń technicznych i procesów pracy,
 • opracowywanie planów BIOZ i Instrukcji Przy Wykonywaniu Robót Budowlanych,
 • orientacyjne pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych /poziom temperatury, wilgotności, natężenie oświetlenia, poziom hałasu, stężenie CO i CO2 , poziom promieniowanie elektromagnetycznego/,
 • ozonowanie pomieszczeń pracy, pojazdów i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
 • obliczanie wydatku energetycznego pracowników,
 • ozonowanie oraz naświetlanie pomieszczeń promieniowaniem UV jako metody niszczenia koronawirusa / patrz w Aktualnościach/ na terenie Nakła, Bydgoszczy i okolic.

ORACOWANIE DOKUMENTACJI HACCP/GMP/GHP PRZEZ CERTYFIKOWANEGO SPECJALISTĘ DS. HACCP

Oferujemy przygotowanie księgi HACCP i GHP/GMP, dla dowolnej jednostki gastronomicznej takiej jak:

haccp

– food truck
– restauracja
– hotel
– bistro
– lunchownia itp.
Prowadzimy doradztwo w zakresie wdrażania systemów bezpieczeństwa żywności w sektorze gastronomicznym i przemyśle spożywczym.
System HACCP jest obowiązkowym w Polsce systemem zapewnienia bezpieczeństwa żywności w gastronomii oraz innych zakładach wytwarzających żywność. Każdy zakład gastronomiczny jest zobowiązany rozpocząć wdrażanie tego systemu, a następnie wciąż go udoskonalać.

Możliwy zakres działań:
przeprowadzenie audytu zerowego, mające na celu zapoznanie się ze stanem sanitarno-higienicznym firmy, istniejącymi procesami i procedurami;

Opracowanie księgi HACCP i instrukcji GHP/GMP
przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego dla pracowników oraz audytu wewnętrznego
pomogę w uzyskaniu wszystkich zezwoleń, dokumentacji wraz z otrzymaniem pozytywnej decyzji sanepidu

KURSY Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób chcących nauczyć się prawidłowo udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pierwsza pomoc

Program zawiera wszystkie elementy niezbędne do udzielania pierwszej pomocy przez pracowników wyznaczonych przez pracodawcę

(na podst. art. 2091 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w ramach zakładowego systemu pierwszej pomocy,

a także dla nauczycieli, dyrektorów i pracowników placówek oświatowych.

Zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających skutecznie udzielić pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

Program nauczania:

 • zasady bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia, reguły postępowania, odpowiedzialność moralna ratownika – łańcuch przeżycia,
 • apteczka pierwszej pomocy i podstawowy sprzęt ratowniczy,
 • organizacja akcji ratunkowej: ocena miejsca zdarzenia, ocena podstawowych parametrów życiowych według schematu ABC; wzywanie pogotowia ratunkowego, numery alarmowe, korzystanie ze środków ochrony osobistej, sposoby kontroli przytomności według schematu BTLS, zagrożenia wynikające z utraty przytomności, postępowanie z osobą nieprzytomną – pozycja boczna ustalona, rany i krwotoki – identyfikacja, rodzaje opatrunków i ich zakładanie, postępowanie z ciałem obcym, urazy kostno – stawowe – objawy złamania, zwichnięcia, skręcenia, postępowanie, unieruchomienie i transport, zadławienia, urazy, ukąszenia, użądlenia, postępowanie we wstrząsie uczuleniowym, pierwsza pomoc w przypadku osób dorosłych i dzieci, pozycja bezpieczna, urazy kręgosłupa, zasady przenoszenia i transportowania poszkodowanych, psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia, resuscytacja krążeniowo – oddechowa wykonywana przy użyciu AED, pośredni masaż serca, sztuczne oddychanie metodą usta – usta, usta – nos, pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania, oparzenia termiczne, chemiczne, odmrożenia, nagłe zachorowania i stany zagrożenia zdrowotnego – omdlenia, zawał serca, napad drgawek, udar mózgu, astma oskrzelowa, zatrucia, ewakuacja ze strefy zagrożenia, ocena zagrożenia, udzielenie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
 • Efekty kształcenia:
  • umiejętność zastosowania obowiązujących przepisów prawa w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,Resuscytacja krążeniowo-oddechowa - Podstawowe podtrzymywanie życia
  • korzystanie z telefonów alarmowych i prowadzenia rozmowy ze służbami ratowniczymi,
  • udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu w zależności od zidentyfikowanego zagrożenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach zadań Inspektora Danych Osobowych realizujemy zadnia w zakresie;

-informowania administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników o obowiązkach w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO,

-doradzanie, jak przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych,

-monitorowanie przestrzegania przepisów, polityk w zakresie ochrony danych osobowych,

-pomaganie przy sporządzaniu oceny ryzyka lub oceny skutków dla ochrony danych osobowych,

Symbol Flaga

-zachowanie poufności względem wykonywanych zadań w ramach ochrony danych osobowych,

-pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego.

Kto musi powołać IOD?

Do wyznaczenia IOD zobowiązane są podmioty publiczne, podmioty przetwarzające na dużą skalę dane wrażliwe oraz podmioty, których główna działalność polega na monitorowaniu osób na dużą skalę. Pozostałe podmioty również mogą wyznaczyć IOD, jednak nie jest to dla nich obowiązkowe. Jednak jeśli mimo braku takiego obowiązku, wyznaczą one IOD, to powinny postępować zgodnie wymaganiami dla niego (odnośnie do zadań, roli inspektora).

Grupa Robocza 29, czyli zespół ekspertów powołanych do wydawania wytycznych w zakresie RODO, zaleca, aby jeśli dany podmiot nie ma obowiązku wyznaczania IOD, sporządził dokumentację to uzasadniającą.

 • mgr Sylwester Bryłka
 • Specjalista ds. BHP
 • Inspektor Ochrony PPOŻ
 • Biegły Sądowy z zakresu bhp
 • Specjalista ds. Systemu HACCP
 • Instruktor kursu Pierwszej Pomocy 
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Audytor systemu BHP i HACCP
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa i obronności

Loading