Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności w zakresie;

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami zwiazanymi z wykonywaną pracą,
 • organizacji w zakładzie pracy nadzoru i kontroli warunków pracy
 • zmian w przepisach prawnych w zakresie ochrony pracy,
 • postępu w zakresie metod oceny zagrożeń, wystepujących w zakładach racy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy,
 • współczesne kierunki i tendencje w zakresie organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warnków pracy.

Treści kształcenia zawarte w szkoleniu;

 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczace bhp, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE,konwencji MOP)
 • prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bhp oraz odpowiedzialość za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 • prawa i obowiązki pracodawców w zakresie bhp,
 • obowiązki osób kierujących pracownikami,
 • odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 • profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami,
 • szkolenia w dziedzinie bhp,
 • organizacja nadzoru i kontroli warunków pracy
 • identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwazględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe;zarządzanie bhp;
 • organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higieicznych warunków pracy w przypadku niebezpiecznych i szkodliwych czynników wystęujących w procesie pracy,
 • analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka: omówienie przyczyn charakterystycznych wypadkw przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłasciwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki,
 • organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp ( z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pacowników w procesach pracy,
 • zasady postępowania w razie wypadk,
 • zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń (pożaru lub awarii),
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej,
 • skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (świadczenia z tytułu wypadków przy pracy,składka na ubezpieczenie wypadkowe pracowników),
 • koszty profilaktyki,
 • koszty wypadków,
 • problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Zajmujemy się prowadzeniem profesjonalnych szkoleń okresowych BHP dla pracodawców. Kursy te są obowiązkowe dla przedsiębiorców odpowiedzialnych za zapewnienie swym podwładnym bezpiecznych warunków w miejscu pracy. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich pracodawców, bez względu na branżę, a także osób zarządzających pracownikami, np. kierowników wydziałów. Szkolenia okresowe BHP powinny być przeprowadzane raz na 5 lat. 

Zapewniamy profesjonalne zrealizowanie kursu zgodnie z aktualnymi wymogami i przepisami prawa. Zajęcia odbywają się drogą internetową poprzez specjalną e-platformę. Decydując się na uczestnictwo w nich, użytkownik zyskuje dostęp do serwisu oraz asystę merytoryczną i techniczną doświadczonego, kompetentnego nauczyciela. Po ich ukończeniu uczestnik otrzymuje również dokładny raport z przeprowadzonych lekcji oraz zaświadczenie o wzięciu udziału w zajęciach. 

Dlaczego szkolenie BHP jest tak istotne?

Celem szkolenia okresowego BHP dla pracodawców jest zdobycie przez kursantów umiejętności oraz wiedzy na temat m.in. ochrony osób zatrudnionych przed niebezpieczeństwami mogącymi wystąpić w miejscu pracy czy też oceny zagrożeń w firmie, oraz związanego z nimi ryzyka. Ponadto użytkownik uczy się również tworzenia dobrych warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwie. W rezultacie zdobyta wiedza ma pomóc pracodawcy ukształtować przyjazne i przede wszystkim bezpieczne dla podwładnych środowisko. 

Należy również pamiętać, że regularne uczestniczenie we wspomnianych kursach jest obowiązkiem dla przedsiębiorcy, określonym szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 roku.  Brak przeprowadzenia szkolenia BHP może skutkować nałożeniem przez Państwową Inspekcję Pracy mandatu, a nawet powiadomieniem prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ponadto w przypadku wystąpienia w zakładzie pracy wypadku z winy pracodawcy, firma ubezpieczeniowa, w której wykupił on polisę, może odmówić wypłaty odszkodowania.

Nierespektowanie wymogów prawa w zakresie wstępnych lub okresowych szkoleń BHP niesie więc poważne skutki. Dla dobra własnego i pracowników należy więc pilnować wymaganych terminów i zrealizować niezbędne kursy.