Cel szkolenia

Kursy BHP dla pracodawcy mają na celu zaktualizować i uzupełnić wiadomości oraz umiejętności, w szczególności w zakresie:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami zwiazanymi z wykonywaną pracą,
 • organizacji w zakładzie pracy nadzoru i kontroli warunków pracy,
 • zmian w przepisach prawnych w zakresie ochrony pracy,
 • postępu w zakresie metod oceny zagrożeń, występujących w zakładach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy,
 • współczesne kierunki i tendencje w zakresie organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Treści kształcenia zawarte w szkoleniu:

 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące BHP, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP),
 • prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie BHP oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad BHP,
 • prawa i obowiązki pracodawców w zakresie bhp,
 • obowiązki osób kierujących pracownikami,
 • odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 • profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami,
 • szkolenia w dziedzinie bhp,
 • organizacja nadzoru i kontroli warunków pracy,
 • identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe,
 • organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w przypadku niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w procesie pracy,
 • analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka: omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki,
 • organizacja i metodyka szkolenia w zakresie BHP (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy,
 • zasady postępowania w razie wypadku,
 • zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń (pożaru lub awarii),
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej,
 • skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (świadczenia z tytułu wypadków przy pracy, składka na ubezpieczenie wypadkowe pracowników),
 • koszty profilaktyki,
 • koszty wypadków,
 • problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Prowadzimy profesjonalne szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP dla pracodawców. Kursy prowadzone są online w przystępny dla klienta sposób. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich pracodawców, którzy mają obowiązek odbycia takiego szkolenia z uwagi na konieczność zapewnienia swoim podwładnym bezpiecznych warunków w miejscu pracy. Szkolenie przewidziane jest też dla kierujących pracownikami (np. kierowników wydziałów) bez względu na branżę. Kursy BHP dla pracodawcy powinny być przeprowadzane raz na 5 lat.

Szkolenie BHP online dla pracodawców realizowane jest zgodnie z aktualnymi wymogami i przepisami prawa. Zajęcia odbywają się drogą internetową poprzez specjalną e-platformę. Decydując się na uczestnictwo w nich, użytkownik zyskuje dostęp do serwisu oraz asystę merytoryczną i techniczną doświadczonego, kompetentnego nauczyciela. Po ich ukończeniu uczestnik otrzymuje również dokładny raport z przeprowadzonych lekcji oraz zaświadczenie o wzięciu udziału w zajęciach.

Dlaczego szkolenie BHP jest tak istotne?

Celem szkolenia BHP dla pracodawcy jest zdobycie przez kursantów umiejętności oraz wiedzy na temat m.in. ochrony zatrudnionych osób przed niebezpieczeństwami mogącymi wystąpić w miejscu pracy czy też oceny zagrożeń w firmie, oraz związanego z nimi ryzyka. Ponadto użytkownik uczy się również tworzenia dobrych warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwie. W rezultacie zdobyta wiedza ma pomóc pracodawcy ukształtować przyjazne i przede wszystkim bezpieczne dla podwładnych środowisko.

Należy również pamiętać, że okresowe szkolenie BHP jest obowiązkowe dla pracodawców określonym szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 roku. Brak przeprowadzonego kursu może skutkować nałożeniem przez Państwową Inspekcję Pracy mandatu, a nawet powiadomieniem prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ponadto w przypadku wystąpienia w zakładzie pracy wypadku z winy pracodawcy, firma ubezpieczeniowa, w której wykupił on polisę, może odmówić wypłaty odszkodowania.

Nieprzeprowadzone szkolenie BHP jest więc dla pracodawcy ryzykowne i może nieść ze sobą poważne skutki. Dla dobra własnego i pracowników należy więc pilnować wymaganych terminów i zrealizować niezbędny kurs. U nas zajęcia z zakresu BHP są dostępne dla pracodawców online, dlatego spełnienie tego obowiązku jest wygodne i nie pochłania dużo cennego czasu.