Cel szkolenia to ;

Zapoznanie z ;

 • oceną zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
 • organizacji w zakładzie pracy nadzoru i kontroli warunków pracy,
 • zmian w przepisach prawnych w zakresie ochrony pracy,
 • postępu w zakresie metod oceny zagrożeń i występujących w zakładach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy,
 • współczesne kierunki i tendencje w zakresie organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Treści kształcenia zawarte w szkoleniu:

 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące BHP, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP),
 • prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie BHP oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad BHP,
 • prawa i obowiązki pracodawców w zakresie bhp,
 • obowiązki osób kierujących pracownikami,
 • odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 • profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami,
 • szkolenia w dziedzinie bhp,
 • organizacja nadzoru i kontroli warunków pracy,
 • identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe,
 • zasady postępowania w razie wypadku,
 • zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń (pożaru lub awarii),
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej,
 • skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (świadczenia z tytułu wypadków przy pracy, składka na ubezpieczenie wypadkowe pracowników),
 • koszty profilaktyki,
 • koszty wypadków,
 • problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Prowadzimy profesjonalne szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP dla pracodawców.

Zajęcia odbywają się drogą internetową poprzez specjalną e-platformę. Decydując się na uczestnictwo w nich, użytkownik zyskuje dostęp do serwisu oraz asystę merytoryczną i techniczną doświadczonego, kompetentnego nauczyciela.

Dlaczego szkolenie BHP jest tak istotne?

Brak przeprowadzonego kursu może skutkować nałożeniem przez Państwową Inspekcję Pracy mandatu, a nawet powiadomieniem prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

Loading