Cel Szkolenia

Wstępne szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych ma na celu zapoznanie uczestników kursu z następującymi zagadnieniami:

 • istota bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • obowiązki pracodawcy i pracownika;
 • zakres działania komórki organizacyjnej, w której zamierzają pracować uczestnicy szkolenia;
 • organizacje społeczne w zakładzie;
 • odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp;
 • zasady poruszania się po zakładzie;
 • zagrożenia wypadkowe występujące w zakładzie;
 • podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń;
 • zasady przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego;
 • zasady sprawowania profilaktycznej opieki lekarskiej;
 • podstawowe postępowania w razie wypadku i pożaru;
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

Szkolenie wstępne prowadzone jest przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Otrzymuje on podstawowe wiadomości dotyczące:

 • warunków pracy w zakładzie, występujących zagrożeń,
 • metod ochrony przed zagrożeniami,
 • sposobu organizacji pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej oraz obowiązujących przepisów i zasad bhp, odpowiednich do prowadzonej działalności zakładu.

Poza tym szkolenie wstępne z zakresu BHP dla pracowników biurowych jest podstawową działalnością mającą na celu praktyczne zapoznanie pracownika z warunkami pracy na jego stanowisku. Nabywa on umiejętności bezpiecznego zachowania się i ochrony przed występującymi zagrożeniami w miejscu pracy.

Oferujemy kompleksowe, profesjonalne szkolenia BHP dla osób pracujących w biurze, ale także dla pracowników służby zdrowia, nauczycieli, pracowników Wymiaru Sprawiedliwości i służb mundurowych. Są one przeznaczone dla specjalistów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 roku, czyli przede wszystkim osób wykorzystujących w swej codziennej pracy zawodowej komputery i inne szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne maszyny bądź urządzenia. Powinni więc skorzystać z nich m.in. informatycy, urzędnicy, osoby zatrudnione w instytucjach państwowych, działach call center, na stanowiskach sekretarskich itp. Realizujemy kursy wstępne oraz okresowe. Nasi wysoko wykwalifikowani nauczyciele mają duże doświadczenie oraz odpowiednie umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych. Wszystkie lekcje są starannie opracowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Szkolenia BHP są realizowane drogą internetową poprzez specjalistyczną platformę e-learningową. Jedną z zalet tej formy nauki jest możliwość szybkiego i skutecznego przeprowadzenia zajęć, bez konieczności odchodzenia od stanowiska i dojazdu do placówki edukacyjnej. Wstępny kurs trzeba obowiązkowo odbyć przed dopuszczeniem zatrudnionego do pracy, natomiast okresowy należy wykonywać co 5 lat.

Dlaczego szkolenie BHP jest tak istotne?

Okresowe oraz wstępne szkolenia BHP dla osób pracujących w biurze lub innych pracowników administracyjno-biurowych są bardzo ważne z różnych przyczyn. Przede wszystkim konieczność ich pomyślnego ukończenia jest uregulowana prawnie – bez tego pracodawca nie może dopuścić podwładnego do realizacji zadań zawodowych. Za niedotrzymanie terminów szkoleń przedsiębiorca może zostać ukarany mandatem przez Państwową Inspekcję Pracy.

Podczas profesjonalnie realizowanych zajęć z zakresu BHP pracownicy administracyjno-biurowi i inni dokładnie zapoznają się z zagrożeniami i szkodliwymi czynnikami występującymi na danym stanowisku, a także działaniami i środkami zapobiegawczymi. Uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych lub w razie wypadku. Przygotowują się również do bezpiecznego wykonywania obowiązków na danym stanowisku pracy. Zdobyta podczas lekcji wiedza ma więc na celu zapobieganie potencjalnym wypadkom w firmie, a w przypadku wystąpienia zagrożenia, jego szybkiemu zażegnaniu.

Loading