Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Program szkolenia obejmuje:

1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy
2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ocena ryzyka
dotyczace bezpieczeństwa i higieny dla zdrowia
5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bhp.
6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy-profilaktyka
8. Nowoczesne metody pracy służby bhp.
9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bhp.
10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, udzielanie I pomocy
11. Problemy ochrony p.poż i środowiska naturalnego.

A w szczególności program uwzględnia;

 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP),
 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów,
 • problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy,
 • metody identyfikacji,analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • zagrożenia wypadkowe,
 • hałas i drgania mechaniczne,
 • szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
 • czynniki biologiczne,
 • promieniowanie podczerwone,jonizujące i nadfioletowe,
 • pola elektromagnetyczne,
 • energia elektryczna i elektryczność statyczna,
 • mikroklimat środowiska pracy,
 • oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
 • zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
 • zagrożenia w transporcie wewnątrzzakladowym oraz przy składowaniu materiałów,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia,uciążliwych i niebezpiecznych, występujących w procesach pracy,
 • likwidacja lub ograniczenie zagrożeń wypadkowych,
 • likwidacja lub ograniczenie hałasu i drgań mechanicznych,
 • ograniczenie lub likwidacja zagrożeń czynnikami chemicznymi lub pyłami,
 • likwidacja lub ograniczenie szkodliwego działania czynników biologicznych,
 • likwidacja lub ograniczenie zagrożenia promieniowaniem podczerwonym,jonizującym i nadfioletowym,
 • likwidacja lub ograniczenie zagrożeń ze strony pola elektromagnetycznego,
 • likwidacja lub ograniczenie zagrożeń elektrycznych,
 • likwidacja lub ograniczenie zagrożeń wynikających z niewłaściwych parametrów mikroklimatu,
 • ograniczenie zagrożeń ,powodowanych przez oświetlenie,
 • likwidacja lub ograniczenie zagrożeń pożarowych i wybuchowych
 • nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bhp ( w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,urządzenia zabezpieczające,środki ochrony indywidualnej),
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka,
 • nowoczesne metody pracy służby bhp,
 • nowocczesne metody szkolenia w zakresie bhp,
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (pożar,awaria), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 • problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Oferujemy profesjonalne szkolenia okresowe BHP dla pracowników służby BHP oraz osób wykonujących zadania tej służby. Mamy niezbędne uprawnienia pozwalające nam na ich przeprowadzanie. Kursy realizowane są na nowoczesnej platformie e-learningowej. Decydując się na skorzystanie z naszych usług, Klient zyskuje dostęp do konta w serwisie oraz bierze udział w szkoleniu BHP. Po jego ukończeniu otrzymuje ważne zaświadczenie i raport potwierdzający udział w zajęciach. Podczas nauki uczestnik pozostaje w stałym kontakcie z prowadzącym. Wybierając lekcje internetowe na naszej e-platformie, użytkownik ma możliwość zdobywania wiedzy w bardzo komfortowych warunkach. Odbywają się one drogą internetową, przez co nie musi on dojeżdżać np. do siedziby firmy edukacyjnej i tracić w ten sposób cennego czasu i pieniędzy. Ponadto, decydując się na tę formę nauki, kursant zyskuje dostęp do dodatkowych materiałów, przez co może uzupełnić swą wiedzę w dogodnym czasie i warunkach.

Szkolenia okresowe dla specjalistów z branży BHP

Nasze kursy są przeprowadzane przez doświadczonych, wykwalifikowanych nauczycieli. Zapewniamy najwyższą jakość zajęć oraz korzystne ceny. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP obejmuje starannie opracowany na podstawie bieżących przepisów materiał. Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku, trwa ono 32 godziny i kończy się egzaminem w formie testu. W trakcie zajęć uczestnik zaznajamia się m.in. z regulacjami prawnymi dotyczącymi BHP oraz właściwym kształtowaniem higienicznych i bezpiecznych warunków pracy na różnych stanowiskach. Uczy się również prawidłowej analizy i oceny niebezpieczeństw występujących w przedsiębiorstwie i na konkretnym stanowisku, a także sposobów niwelowania ich szkodliwego wpływu na osoby zatrudnione. Po pomyślnym ukończeniu szkolenia, użytkownik otrzymuje certyfikat ważny przez 5 lat. Program zajęć jest zgodny ze wspomnianym rozporządzeniem, a także respektowany przez Państwową Inspekcję Pracy.