Cel szkolenia

Celem szkolenia  jest nabycie wiedzy i umiejętności, prawidłowego zachowania i postępowania w sytuacjach kryzysowych, jakim jest gaszenie pożaru i ewakuacja osób znajdujących się w zagrożonym obiekcie. Program szkolenia obejmuje;

PROGRAM SZKOLENIA;

1.Zadania i obowiązki wyznaczonych pracowników w razie powstania pożaru

Szkolenie należy poprowadzić w ścisłym powiązaniu konkretnymi warunkami, istniejącymi w danej firmie czy zakładzie. A więc mówiąc o natychmiastowym zaalarmowaniu pracowników czy straż pożarną – należy wymienić środki alarmowe będące w zakładzie, zapoznać pracowników z ich rozmieszczeniem i sposobami użycia itp.

2. Podstawowe zasady gaszenia pożarów

Mimo najlepszej mobilności, straż pożarna może przybyć na miejsce zdarzenia z opóźnieniem i dlatego też pracownicy powinni znać podstawowe zasady gaszenia pożarów, aby do chwili ich przybycia móc skutecznie działać.

3. Zachowanie warunków bezpieczeństwa podczas gaszenia

Podczas każdego pożaru występuje zawsze wiele niebezpieczeństw zagrażających zdrowiu, a nawet życiu ratowników. Zapobieganie wypadkom, ograniczenie ich lub złagodzenie skutków można osiągnąć przez znajomość tych zagadnień związanych z gaszeniem pożarów

4. Środki gaśnicze

Zakres stosowania środków gaśniczych określony jest umownie za pomocą symboli literowych (A, B, C, D i F) – ustalonych do poszczególnych grup pożarów. Charakterystyka grup pożarów (przykłady materiałów):

A- pożary materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli, np. drewna, papieru, termoutwardzalnych tworzyw sztucznych, tkanin.

B- pożary cieczy i topiących się materiałów stałych, np. benzyn, alkoholi, lakierów, rozpuszczalników, termoplastycznych tworzyw sztucznych.

C- pożary gazów, np. metanu, acetylenu, wodoru, gazu ziemnego.

D- pożary metali, np. magnezu, glinu, potasu, sodu.

F- pożary mediów kuchennych (roślinnych lub zwierzęcych olejów i tłuszczy) w urządzeniach kuchennych.

Środki gaśnicze to:

 • woda,
 • dwutlenek węgla (CO2),
 • proszki gaśnicze

5. Podręczny sprzęt gaśniczy

Podręczny sprzęt gaśniczy jest przeznaczony do gaszenia pożarów w zarodku, w pierwszej fazie jego powstania. Jego główną cechą jest mały ciężar oraz prostota w użyciu, co powoduje możność użycia przez osoby dorosłe bez specjalistycznego przeszkolenia (sposób użycia jest przedstawiony na etykietach sprzętu). Do tej grupy zaliczamy:

 • hydronetki,
 • gaśnice,
 • gaśnice przewoźne (małe agregaty gaśnicze),
 • koce gaśnicze,
 • dodatkowy sprzęt pomocniczy jak: skrzynie z piaskiem, beczki z wodą, bosaki, tłumice, topory, wiadra itp.

6,Ewakuacja ludzi

Ewakuacja ludzi to przemieszczanie się osób znajdujących się w niebezpieczeństwie do miejsc bezpiecznych na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej. Zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji to m.in.:

 • szybkie alarmowanie,
 • zabezpieczenie ludzi przed oddziaływaniem gazów pożarowych,
 • oddzielenie strefy zagrożonej od pozostałych części budynku,
 • zapobieganie szybkiemu rozwojowi pożaru oraz
 • przygotowanie organizacyjne sprawnej ewakuacji.

Należy pamiętać, że nadrzędnym celem, któremu muszą być podporządkowane wszystkie inne zadania, jest ratowanie życia ludzkiego.  

7.   Ewakuacja mienia

Najważniejszym obowiązkiem kierującego ewakuacją jest zorganizowanie ewakuacji ludzi, a dopiero później mienia.  Należy jednak najpierw upewnić się, że nie istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia,

8. Urządzenia przeciwpożarowe.

Urządzenia ppoż. są to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności:

 • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,
 • urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
 • urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych,
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,
 • hydranty i zawory hydrantowe,
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
 • przeciwpożarowe klapy odcinające,
 • urządzenia oddymiające,
 • urządzenia zabezpieczające przed wybuchem oraz
 • drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania.

Zgodnie z art. 2071 Kodeksu Pracy pracodawca jest jest obowiązany przekazywać informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania poążarów i ewakuacji pracowników.