Cel szkolenia przeciwpożarowego

Celem szkolenia ppoż. dla pracowników jest nabycie wiedzy i umiejętności związanych z prawidłowym zachowaniem i postępowaniem w sytuacjach kryzysowych. Do tych należy m.in. gaszenie pożaru i ewakuacja osób znajdujących się w zagrożonym obiekcie. Kursy ppoż. prowadzone są według poniższego programu:

PROGRAM SZKOLENIA;

1. Zadania i obowiązki wyznaczonych pracowników w razie powstania pożaru

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej należy poprowadzić w ścisłym powiązaniu z konkretnymi warunkami, istniejącymi w danej firmie czy zakładzie. A więc mówiąc o natychmiastowym zaalarmowaniu pracowników czy straży pożarnej – należy wymienić środki alarmowe będące w zakładzie, zapoznać pracowników z ich rozmieszczeniem, sposobami użycia itp.

2. Podstawowe zasady gaszenia pożarów

Mimo najlepszej mobilności straż pożarna może przybyć na miejsce zdarzenia z opóźnieniem i dlatego też pracownicy powinni znać podstawowe zasady gaszenia pożarów, aby do chwili ich przybycia móc skutecznie działać.

3. Zachowanie warunków bezpieczeństwa podczas gaszenia

Podczas każdego pożaru występuje zawsze wiele niebezpieczeństw zagrażających zdrowiu, a nawet życiu ratowników. Zapobieganie wypadkom, ograniczenie ich lub złagodzenie skutków można osiągnąć przez znajomość tych zagadnień związanych z gaszeniem pożarów.

4. Środki gaśnicze

Zakres stosowania środków gaśniczych określony jest umownie za pomocą symboli literowych (A, B, C, D i F) – ustalonych do poszczególnych grup pożarów. Charakterystyka grup pożarów (przykłady materiałów):

A – pożary materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli, np. drewna, papieru, termoutwardzalnych tworzyw sztucznych, tkanin.

B – pożary cieczy i topiących się materiałów stałych, np. benzyn, alkoholi, lakierów, rozpuszczalników, termoplastycznych tworzyw sztucznych.

C – pożary gazów, np. metanu, acetylenu, wodoru, gazu ziemnego.

D – pożary metali, np. magnezu, glinu, potasu, sodu.

F – pożary mediów kuchennych (roślinnych lub zwierzęcych olejów i tłuszczy) w urządzeniach kuchennych.

Środki gaśnicze to:

 • woda,
 • dwutlenek węgla (CO2),
 • proszki gaśnicze

5. Podręczny sprzęt gaśniczy

Podręczny sprzęt gaśniczy jest przeznaczony do gaszenia pożarów w zarodku, w pierwszej fazie jego powstania. Jego główną cechą jest mały ciężar oraz prostota w użyciu, co powoduje możność użycia przez osoby dorosłe bez specjalistycznego przeszkolenia (sposób użycia jest przedstawiony na etykietach sprzętu). Do tej grupy zaliczamy:

 • hydronetki,
 • gaśnice,
 • gaśnice przewoźne (małe agregaty gaśnicze),
 • koce gaśnicze,
 • dodatkowy sprzęt pomocniczy jak: skrzynie z piaskiem, beczki z wodą, bosaki, tłumice, topory, wiadra itp.

6. Ewakuacja ludzi

Ewakuacja ludzi to przemieszczanie się osób znajdujących się w niebezpieczeństwie do miejsc bezpiecznych na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej. Zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji to m.in.:

 • szybkie alarmowanie,
 • zabezpieczenie ludzi przed oddziaływaniem gazów pożarowych,
 • oddzielenie strefy zagrożonej od pozostałych części budynku,
 • zapobieganie szybkiemu rozwojowi pożaru,
 • przygotowanie organizacyjne sprawnej ewakuacji.

Należy pamiętać, że nadrzędnym celem, któremu muszą być podporządkowane wszystkie inne zadania, jest ratowanie życia ludzkiego.

7. Ewakuacja mienia

Najważniejszym obowiązkiem kierującego ewakuacją jest zorganizowanie ewakuacji ludzi, a dopiero później mienia. Należy jednak najpierw upewnić się, że nie istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia.

8. Urządzenia przeciwpożarowe.

Urządzenia ppoż. są to narzędzia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do wykrywania i zwalczania pożaru albo ograniczania jego skutków, a w szczególności:

Zgodnie z art. 2071 Kodeksu Pracy pracodawca jest obowiązany przekazywać informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Organizujemy szkolenia przeciwpożarowe dla firm, aby każdy z pracowników czuł się bezpiecznie w swoim miejscu pracy. Kurs ppoż. odbywa się online, żeby umożliwić każdemu łatwy, szybki i swobodny dostęp nawet podczas pracy zdalnej. Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z aktualnymi wymogami i przepisami prawa, a po jego zakończeniu wystawiamy stosowne zaświadczenie. Na zajęcia ppoż. dla pracowników można zapisać się w dowolnym momencie online przez dedykowaną platformę, do której odsyłamy poniżej.

Loading

56 / 100