Kontrola PIP magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego

24 grudnia 2022
5/5 - (1 vote)

Kontrola bezpieczeństwa pracy PIP w latach 2020-2024 , podczas magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego

W wielu przypadkach wykonywanie procesów pracy wiąże się koniecznością zapewnienia sprawnie funkcjonującego transportu wewnątrz zakładu pracy. Uwzględniając zagrożenia jakie towarzyszą pracom transportowym, w tym o charakterze wypadkowym Państwowa Inspekcja Pracy jako organ kontroli nadzoru zaplanowała na lata 2020-2024 cykl kontroli poświęconych bezpieczeństwu pracy podczas magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego – w tym z wykorzystaniem wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Warto dobrze przygotować się do takiej kontroli, wiedzieć jakie są jej zasady oraz możliwe konsekwencje.

Każda praca w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy może podlegać czynnościom kontrolnym i nadzorczej realizowanym przez inspektorów pracy. Państwowy nadzór nad warunkami pracy realizowany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Warto jednak wiedzieć, iż nawet wnikliwe zapoznanie się z podstawowym aktem regulującym działalność PIP nie daje pełnego obrazu działań kontrolnych jakie mogą być przeprowadzane przez inspektorów. Teoretycznie w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy skontrolowany może być każdy podmiot zatrudniający, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia. Ustawa o PIP nie precyzuje jednak w sposób wyczerpujący wszelkich branż czy rodzajów prac jakie mogą być pod kątem bhp skontrolowane.

Dla podmiotów, w tym pracodawców organizujących magazynowanie oraz transport wewnątrzzakładowy, istotne znaczenie mają zapisy programu działania PIP na lata 2020-2024. Z przywołanego dokumentów wynika, iż pod kontrolą urzędu znalazło się bezpieczeństwo pracy podczas magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego między innymi z wykorzystaniem wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Zgodnie z planem kontrole obejmą zagadnienia mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy podczas prowadzenia prac magazynowych

transport1

i organizację bezpiecznego transportu wewnątrzzakładowego. Jednym z elementów będzie ocena bezpieczeństwa pracy operatorów

wózków jezdniowych

i osób współuczestniczących w pracach transportowych. Zweryfikowany zostanie stan techniczny wykorzystywanego sprzętu oraz przygotowanie

pracowników do pracy w zakresie niezbędnych uprawnień i sposobu polecania pracy.

Realizując kontrolę w zakresie bhp podczas magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego inspektorzy skontrolują prawidłowość wyznaczania i odpowiedniego oznakowania dróg transportowych i ciągów komunikacyjnych, właściwą organizację miejsc składowania towarów oraz oznakowanie miejsc niebezpiecznych. Ocenie bezpiecznego organizowania prac magazynowych i transportowych towarzyszyć będzie kontrola przygotowania pracowników do pracy i wywiązanie się pracodawców oraz osób odpowiedzialnych z obowiązków dotyczących przekazania pracującym niezbędnych informacji, mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Działania kontrolne obejmą zakłady pracy, których podstawowa działalność wiąże się z magazynowaniem, rozdzielaniem i dystrybucją towarów między innymi: centra logistyczne, dystrybucyjne i przeładunkowe, firmy kurierskie, hurtownie (leków, artykułów papierniczych, płodów rolnych, materiałów budowlanych itp.), jak również firmy, w których ze względu na profil produkcji prowadzenie prac w zakresie magazynowania i transportu stanowi istotny element cyklu produkcyjnego. Są to zakłady produkcji ceramiki budowlanej, produkcji drzewnej, produkcji napojów, nawozów sztucznych oraz podobne podmioty.

Magazynowanie oraz transport wewnątrzzakładowy organizowany jest na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. Tradycyjnie podstawowym aktem prawnym regulującym prawa i obowiązki stron w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy jest kodeks pracy. Jednak właściwe i bezpieczne realizowanie procesów pracy związanych z magazynowaniem oraz transportem wewnątrzzakładowym nie może opierać się wyłącznie na podstawowym źródła prawa pracy. Przy organizacji prac związanych z magazynowaniem oraz transportem wewnątrzzakładowym należy przestrzegać przepisów zawartych w:

rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650) – rozdział 4 transport wewnętrzny i magazynowanie,
rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 2020 poz. 852),
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym.

Przygotowanie się do kontroli PIP

Organizując procesy pracy w ramach magazynowania oraz transportu wewnątrzzakładowego aby dobrze przygotować się do kontroli PIP niezbędne jest dokonanie weryfikacji przez podmiot potencjalnie kontrolowany zarówno w kwestii czy w zakładzie przestrzegane są ogólne przepisy bhp – wspólne dla ogółu pracodawców, również przepisy szczegółowe dotyczące transportu wewnątrzzakładowego oraz magazynowania.

Niezbędne jest sprawdzenie czy pracownicy uczestniczący w pracach transportowych oraz magazynowych posiadają ważne profilaktyczne badania lekarskie, czy mają zapewnione właściwe szkolenie bhp na stanowiskach robotniczych – ze szczególnym uwzględnieniem instruktażu stanowiskowego. Niezbędne jest również zweryfikowanie czy pracownicy zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego – tym samym zalecana jest samokontrola w zakresie zawartości akt osobowych, w których przechowuje się zarówno dokumenty związane z badaniami profilaktycznymi, szkoleniami jak również potwierdzenia zapoznania pracowników z oceną ryzyka.

Kluczowa jest weryfikacja w zakresie zapewnienia odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zwłaszcza w zakresie wyposażenia technicznego, w celu wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów. W sytuacji, gdy w zakładzie pracy użytkowane są wózki jezdniowe z napędem silnikowym należy zweryfikować czy operatorzy wózków posiadają wymagane uprawnienia. Warto przypomnieć, że do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę która ukończyła lat 18 i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Organizując prace transportowe i magazynowe z wykorzystaniem wózków jezdniowych z napędem silnikowym warto również zweryfikować procedurę realizowaną przez operatorów wózków w zakresie zapoznania się operatora wózka z:

instrukcją wózka jezdniowego w zakresie czynności powierzonych przez organizatora pracy;transport2

ryzykiem zawodowym;
instrukcją bezpieczeństwa prac transportowych.

Warto sprawdzić czy prace wykonywane przy użyciu wózków jezdniowych, które stwarzają

możliwość wystąpienia szczególnych zagrożeń są przez operatorów wózków wykonywane na podstawie pisemnych poleceń.

Inspektor PIP, który będzie kontrolował zagadnienia związane z transportem wewnątrzzakładowym oraz magazynowaniem będzie realizował swoje działania na podstawie przepisów ustawy o PIP. Tak jak w przypadku każdego innego istotnego dla bezpieczeństwa tematu kontrolnego nie można wykluczyć, że ustawowe zasady kontroli będą uzupełnione na szczeblu Głównego Inspektoratu Pracy, poprzez wprowadzanie szczegółowych wytycznych co konkretnie ma być skontrolowane. Z oczywistych względów informacje w powyższym zakresie nie są podawane do wiadomości publicznej.

W toku kontroli inspektor pracy ma prawo:

swobodnego wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego;
przeprowadzania oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń oraz przebiegu procesów technologicznych i pracy;
żądania okazania dokumentów dotyczących budowy, przebudowy lub modernizacji oraz uruchomienia zakładu pracy, planów i rysunków technicznych, dokumentacji technicznej i technologicznej,
żądania przedłożenia akt osobowych i wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników lub osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy,
utrwalania przebiegu i wyników oględzin za pomocą aparatury i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku;
korzystania z pomocy biegłych i specjalistów oraz akredytowanych laboratoriów.

Typowe nieprawidłowości

Podmioty organizujące prace w ramach transportu wewnątrzzakładowego oraz magazynowania powinny mieć świadomość jakie są najczęstsze stwierdzone przez inspektorów pracy nieprawidłowości. Daje to pewien pogląd na zagadnienia które mogą zostać skontrolowane. Do stwierdzanych przez inspektorów nieprawidłowości zaliczają się w szczególności:

brak wyznaczania wewnętrznych dróg transportowych,
brak konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami działań związanych z bhp dotyczących transportu wewnątrzzakładowego oraz magazynowania,
brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego
brak opracowania zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych,
brak zapewnienia wymaganej kontroli stanu technicznego wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
brak zabezpieczenia wózków jezdniowych z napędem silnikowym przed uruchomieniem przez osoby niepowołane,
brak wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego dla pracowników obsługujących wózki jezdniowe z mechanicznym napędem podnoszenia,
brak instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych.

transport3

Loading

Please follow and like us:
icon Subscribe pl PL