Cel Szkolenia

Celem szkolenia wstępnego jest zapoznanie uczestników szkolenia z następujacymi zagadnieniami;

 • istota bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • obowiązki pracodawcy i pracownika;
 • zakres działania komórki organizacyjnej, w której zamierzają pracować uczestnicy szklenia;
 • organizacje społeczne w zakładzie;
 • odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp;
 • zasady poruszania się po zakładzie;
 • zagrożenia wypadkowe występujące w zakładzie;
 • podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, związane z obsługa urządze;
 • zasady przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego;
 • zasady sprawowania profilaktycznej opieki lekarskiej;
 • podstawowe postępowania w razie wypadku i pożaru;
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

W sposób szczególny omówione zostały zagrożenia na stanowisku pracy. Zagrożenia dzieli się na zagrożenia fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne . Stanowią one warunki środowiska pracy, przez które rozumie się warunki środowiska materialnego (określonego czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi), w którym odbywa się proces pracy . Czynnikami środowiska pracy powodującymi zagrożenie, w ramach warunków środowiska materialnego, są czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe (czynnik uciążliwy również może być przyczyną wypadku ze względu na chociażby zwiększone zmęczenie pracownika wywołane oddziaływaniem takiego czynnika). Dużo miejsca poświęcono na przedstawienie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych. Czynnik niebezpieczny to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do urazu . Czynnik szkodliwy to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego może prowadzić do schorzenia. Czynnik uciążliwy natomiast to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego może spowodować złe samopoczucie lub nadmierne zmęczenie nie prowadząc do trwałego pogorszenia stanu zdrowia człowieka . Każda grupa zagrożeń zawiera czynniki charakteryzujące daną grupę. Podstawowy podział czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych oraz zagrożeń wchodzących w skład każdej grupy przedstawia się następująco :

1. Czynniki fizyczne

a) Czynniki niebezpieczne: ruchome elementy maszyn i urządzeń, prąd elektryczny, wystające krawędzie maszyn i urządzeń, śliskie i nierówne powierzchnie, pożar, wybuch.

b) Czynniki szkodliwe i uciążliwe: hałas, drgania, promieniowanie jonizujące, promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie laserowe, promieniowanie optyczne,pole elektrostatyczne, pyły przemysłowe, mikroklimat środowiska pracy.

2. Czynniki chemiczne:

uczulające, drażniące, toksyczne, mutagenne, rakotwórcze, upośledzające funkcje rozrodcze, żrące,łatwopalne, o właściwościach wybuchowych, o właściwościach utleniających.

3. Czynniki biologiczne:

mikroorganizmy (wirusy, bakterie, grzyby itp.), makroorganizmy (rośliny, zwierzęta).

4. Czynniki psychofizyczne:

obciążenie fizyczne, obciążenie psychonerwowe.

Loading

45 / 100