Wytyczne dla biur

9 listopada 2020
5/5 - (1 vote)

szklenie covid

Wytyczne dla organizacji pracy biurowej w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Celem wdrażanych procedur jest:

1.Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników w biurze.
2.Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz innych osób z zewnątrz, do której to grupy wliczają się także kontrahenci, klienci oraz dostawcy.
3.Ograniczenie liczby kontaktów w danym przedziale czasowo-przestrzennym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
4.Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.
Wytyczne zostały podzielone na cztery części:
1.Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.
2.Zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni biurowej.
3.Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracowników.
4.Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta/kontrahenta/dostawcy itp. zakażenia koronawirusem.
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKOM
1.Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 albo choroby zakaźnej nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.
2.Zapewnienie pracownikom zachowania bezpiecznej 1,5 metrowej odległości.
3.Spotkania i narady wewnętrzne, a także spotkania z kontrahentami, jeśli są niezbędne, powinny trwać możliwie krótko i być przeprowadzane przy otwartych oknach lub drzwiach. Należy zachować, bezpieczny dystans między pracownikiem i klientem/kontrahentem, wynoszący min 2 m.
4.Zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice jednorazowe) lub preparaty do dezynfekcji rąk.
5.Konieczność codziennej dezynfekcji powierzchni wspólnych, a także telefonów/krótkofalówek (i innych środków komunikacji zdalnej)/domofonów/ cyferblatów (np. w mikrofalówce, ekspresie do kawy).
6.Zwiększanie świadomości dotyczącej postępowania w trakcie epidemii, przede wszystkim w zakresie regularnego mycia i dezynfekcji rąk przed przystąpieniem do pracy, przed spożywaniem posiłku, przed i po skorzystaniu z toalety.
7.Podczas posiłku zaleca się korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych. Po użyciu naczyń i sztućców jednorazowych należy je wrzucić do kosza na śmieci.
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W PRZESTRZENI BIUROWEJ
1.Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla pracowników w obszarze: wejścia, wyjścia, pomieszczeń socjalnych.
2.Przestrzeganie zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy osobami.
3.Podzielenie zmian pracowników, jeśli umożliwia to charakter wykonywanych obowiązków, w celu zmniejszenia liczby pracowników na miejscu w danym momencie tak, aby osoby blisko siebie siedzące mijały się ze sobą w określonych odstępach czasowych (rekomendowana praca zdalna przez pracowników, jeśli jest taka możliwość bądź wymiana naprzemienna w celu ograniczenia kontaktu).
4.Wyznaczenie na podłodze w częściach wspólnych takich jak: hole windowe, windy, przed wejściem do budynku, w jadalniach, pomieszczeniach kuchennych stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między pracownikami.
5.Umieszczenie przy umywalkach, zlewach instrukcji mycia rąk oraz ich dezynfekcji.
6.Gdzie to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji metod takich jak: telefon komórkowy, e-mail, komunikatory internetowe lub radio.
7.Zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki i godzin rozpoczęcia pracy).
8.Konieczność dezynfekcji elementów używanych w pomieszczeniu socjalnym (tj. kuchni), powinna odbywać się przez każdego pracownika chcącego z niej uprzednio skorzystać, tj. wytarcie blatu stołu, oparcia krzesła, przycisków sprzętu AGD środkiem do dezynfekcji przedmiotów i ograniczenie liczby osób przebywających w pomieszczeniu.
9.Mycie naczyń w zmywarkach w temperaturze co najmniej 60 stopni C lub używanie wyłącznie własnych sztućców, kubków, talerzy.
10.Ustalenie częstego sprzątania pomieszczeń socjalnych, WC, dezynfekcji przycisków wind, klamek, włączników światła i innych powierzchni lub elementów często i wspólnie używanych.
11.Zdezynfekowanie rąk przed jak i po skorzystaniu ze wspólnego sprzętu biurowego tj. drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, dotykowy panel sterowania itp.
12.Określenie liczby osób mogących przebywać w windzie (maksymalna liczba osób podzielona przez 3) i oznaczenie tej liczby przy wejściu.
13.Brak konieczności noszenia maseczek/ zakrywania nosa i ust w biurze – jedynymi osobami powinny być osoby mające kontakt z osobami z zewnątrz i kontrahentami oraz osoby z zewnątrz i kontrahenci.
14.W miarę możliwości częste wietrzenie pomieszczeń biurowych. Nie należy stosować wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji.
WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW
Poinformowanie pracownika, że w przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych lub kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną, przebywającą w izolacji, albo kwarantannie nie powinien przychodzić do pracy. Powinien stosować się do wytycznych służb medycznych i sanitarnych.
Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników – przynajmniej 1,5 metra.
Częste i dokładne mycie rąk, wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce. Dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką i umyć ręce.
Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka. W tym celu zalecane jest stosowanie “clean desk policy”.
PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE: PODEJRZENIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKÓW
1.Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2.Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
3.W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy również powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4.Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
5.Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
6.Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U OSOBY/KLIENTA/KONTRAHENTA/DOSTAWCY ITP. ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
1.Ustalenie listy pracowników, klientów oraz innych osób obecnych w tym samym czasie w obiekcie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
2.Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona) oraz zdezynfekowanie narzędzi, które były wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biura [dostęp 1.07.2020 r.]

Dlatego warto skorzystać z szkoleń e-learning i zapoznać pracowników z zagrożeniami związanymi z SARS-CoV-2. Jest to obowiązek pracodawcy wynikający z art.237 par4 Kodeksu Pracy. Wejdź na stronę https://www.platformabhp.eu

Loading

Please follow and like us:
icon Subscribe pl PL