Cel szkolenia bhp

Celem szkolenia bhp jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną praca;
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników;
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp;
 • postępowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Uczestnik szkolenia zapozna się z następującymi tematami;

 • regulacje prawne z zakresu prawa pracy i ochrony pracy;
 • ochrona pracy kobiet;
 • wypadki przy pracy i choroby zawodowe;
 • świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • profilaktyczna ochrona zdrowia;
 • ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi, występującymi w procesie pracy oraz metody ochrony przed tymi zagrożeniami;
 • organizacja stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia;
 • zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 • zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń, pożarów, awarii, wypadku przy pracy

Loading