Przegląd kar nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

14 listopada 2022
5/5 - (1 vote)

Sygnatura i data publikacji

Wysokość kary

Stan faktyczny i prawny

Dokumenty powiązane

DKN.5131.29.2022

7.09.2022

2 500 PLN

Prezes UODO otrzymał zgłoszenie o naruszeniu ochrony danych osobowych przez Sułowicki Ośrodek Kultury. Postępowanie wyjaśniające wykazało, że strona nie zawarła umowy powierzenia danych osobowych z procesorem, któremu zleciła prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencji, sporządzanie raportów oraz przechowywanie dokumentacji. Ponadto ośrodek nie zweryfikował czy podmiot przetwarzający posiada wystarczające środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzać dane zgodnie z przepisami RODO.LEX NEWS: Kara dla ośrodka kultury za uchybienia w procesie powierzania danych osobowych (decyzja z dnia 7.09.2022)

DKN.5131.34.2021

6.07.2022

10 000 PLN

Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyciekły dane osobowe. Pacjent otrzymał skierowanie do poradni, które zawierało dane osobowe innej osoby (imię, nazwisko, adres, PESEL, informacje o stanie zdrowia). Administrator błędnie stwierdził, że były to dane osobowe nieistniejącej osoby, zakwalifikował zdarzenie jako incydent bezpieczeństwa, ale ostatecznie uznał, że nie wywiera ono skutków dla praw i obowiązków osoby. Prezes UODO nałożył karę z uwagi na niezgłoszenie organowi nadzorczemu tego zdarzenia oraz niezawiadomienie o nim osób, której dane dotyczą.Prawo.pl: Wyciekły dane pacjenta – prezes UODO nałożył karę

LEX NEWS: Kara dla UCK WUM za niezgłoszenie naruszenia (decyzja z dnia 6 lipca 2022)

DKN.5131.27.2022

6.07.2022

60 000 PLN

Na serwisie www.geoportal.gov.pl przez ponad 48 h widoczne były numery ksiąg wieczystych. Główny Geodeta Kraju nie zgłosił naruszenia ochrony danych osobowych mimo zawiadomienia o takim obowiązku. Nie powiadomił również osób, których dane zostały naruszone. W trakcie postępowania podtrzymywał, że numery ksiąg wieczystych nie stanowią danych osobowych.Prawo.pl: Główny Geodeta Kraju ukarany za ujawnienie ksiąg wieczystych

LEX NEWS: Kolejna kara dla GGK (decyzja z dnia 6 lipca 2022 r.)

DKN.5110.12.2021

6.06.2022

15 994 PLN

Z winy pracodawcy zostało zgubione świadectwo pracy. Esselmann Technika Pojazdowa Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu zawiadomiła o tym pracownika, który nie miał roszczeń wobec niej. W konsekwencji spółka nie zgłosiła do UODO naruszenia, za co została ukarana administracyjną karną pieniężną.Prawo.pl: UODO ukarał firmę za niezgłoszenie utraty świadectwa pracy

DKN.5131.51.2021

31.05.2022

10 000 PLN

Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych z siedzibą w Warszawie w ramach monitoringu nagrywano nie tylko obraz, ale również dźwięk. Takiej możliwości nie uzasadniają przepisy prawa, zarówno RODO, jak i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Cel przetwarzania w postaci sprawowania stałego nadzoru nad osobami doprowadzonymi w celu wytrzeźwienia dla zapewnienia im bezpieczeństwa Prezes UODO uznał za nadmiarowy oraz orzekł administracyjną karę pieniężną z uwagi na przetwarzanie danych osobowych bez podstawy prawnej.Prawo.pl: Kara za nagrywanie obrazu i dźwięku w izbie wytrzeźwień

LEX NEWS: Rejestracja dźwięku w świetle decyzji z dnia 31 maja 2022

dane osobowe

Loading

Please follow and like us:
icon Subscribe pl PL