NAJCZĘSTSZE PYTANIA O SZKOLENIA BHP

16 lipca 2022
Oceń stronę/wpis

Kogo można szkolić z zakresu BHP online?

Do internetowych szkoleń BHP online dopuszczani są wszyscy pracownicy, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia z zakresu BHP mają wpisaną dopuszczalną formę szkolenia: samokształcenie kierowane.
To oznacza, że w szkoleniach BHP online mogą brać udział kierownicy i pracodawcy, pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy administracyjno-biurowi i inni (np. lekarze, nauczyciele).

Ile trwa szkolenie bhp?

Szkolenie wstępne trwa nie krócej niż dwie godziny lekcyjne (instruktaż ogólny) oraz 8 godzin lekcyjnych (instruktaż stanowiskowy). Pracownicy administracyjno-biurowi mają ograniczony czas trwania instruktażu stanowiskowego do 2 godzin lekcyjnych.

Czas trwania okresowego szkolenia BHP jest uzależniony od zajmowanego stanowiska:

 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – 8 godzin lekcyjnych (1 dzień),
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych – 8 godzin lekcyjnych (1 dzień),
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach inżynieryjno-technicznych – 16 godzin lekcyjnych (2 dni),
 • pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami – 16 godzin lekcyjnych (2 dni),
 • pracownicy służb BHP – 32 godziny (2 dni na sali wykładowej, 2 dni samokształcenia).

Jak wygląda szkolenie BHP?

Program szkoleń okresowych BHP jest dokładnie określony przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z dn. 24 listopada 2004 r.
W programie każda grupa pracownicza bez względu na zajmowane stanowisko pracy (robotnicy, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy inżynieryjno-techniczni, kierownicy i pracodawcy) musi odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.
Podczas pozostałych godzin wykładu omawiane są zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (dział X Kodeksu pracy), prawa pracy, ochrony pracy i innych.

Na czym polega szkolenie BHP?

Szkolenia wstępne BHP polegają na przeprowadzeniu instruktażu ogólnego podczas którego pracownik jest zapoznawany z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, zagadnieniami z prawa pracy oraz zagrożeniami w miejscu pracy. W drugim etapie szkolenia wstępnego przeprowadza się instruktaż stanowiskowy, którego celem jest zapoznanie pracownika z jego stanowiskiem pracy, obsługą i instrukcjami sprzętu, z którego pracownik będzie korzystał oraz z możliwymi zagrożeniami występującymi na tym stanowisku pracy. Szkolenie wstępne BHP odbywa się przed przystąpieniem pracownika do pracy (1 dzień w pracy lub przed podpisaniem umowy).

W przeciągu maksymalnie 12 miesięcy (osoby kierujące – skrócony czas do 6 miesięcy) pracownik musi odbyć szkolenie okresowe BHP.
Podczas szkolenia okresowego BHP pracownik poznaje zasady udzielania pierwszej pomocy oraz poszerza swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (dział X Kodeksu pracy), prawa pracy, ochrony pracy i innych.

Co ile czasu należy wykonać szkolenie BHP?

Szkolenie wstępne BHP należy wykonać przed przystąpieniem pracownika do pracy i w przeciągu maksymalnie 12 miesięcy (kierownicy 6 miesięcy) wysłać pracownika na szkolenie okresowe BHP.
Szkolenia okresowe BHP mają ograniczony czas ważności i należy je aktualizować w zależności od stanowiska.
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy aktualizować nie rzadziej niż raz na 3 lata. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych jest ważne max. 6 lat, zaś pracowników inżynieryjno-technicznych 5 lat.
Pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami muszą powtarzać szkolenie okresowe BHP raz na 5 lat.
Pracownicy służby BHP muszą aktualizować wiedzę nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Jak długo jest ważne szkolenie BHP?

Szkolenie wstępne BHP jest ważne maksymalnie 12 miesięcy (kierownicy 6 miesięcy).
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych jest ważne maksymalnie 3 lata.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych jest ważne maksymalnie 5 lat.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych jest ważne maksymalnie 5 lat.
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami jest ważne maksymalnie na 5 lat.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służb BHP jest ważne maksymalnie 5 lat

Szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp co ile lat?

Szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp należy przeprowadzić nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie BHP praca na wysokości

Prace na wysokościach należy podzielić na dwie kategorie:
1. prace na wysokościach powyżej 1 metra, jednak wykonywane w tzw. dostępie budowlanym (z wykorzystaniem np. drabiny, rusztowania, podestów roboczych itp.)
2. prace w tzw. dostępie linowym, czyli z wykorzystaniem lin, np. jako sprzęt roboczy do pracy w zjeździe, podczas podchodzenia po linie, na trawersie linowym, czy w pozycji siedzącej na wiszącym „krzesełku”.

Pracownicy wykonujący prace powyżej 5 m w dostępie budowlanym muszą:

 • posiadać zaświadczenia z badania lekarskiego wskazujące na brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m,
 • ukończyć instruktaż stanowiskowy (I część szkolenia wstępnego bhp) dla konkretnych prac, z dokładnym umówienie wykorzystanego sprzętu do prac na wysokości
 • odbyć szkolenie okresowe bhp dla robotników w terminie nie przekraczającym 12 miesięcy od daty zatrudnienia i aktualizować swoją wiedzę nie rzadziej niż raz na 3 lata

Szkolenie BHP a umowa zlecenie

Zleceniodawca ma obowiązek zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. O ile prawo dokładnie określa jakie kroki z zakresu BHP należy podjąć w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, o tyle w przypadku pracowników zatrudnionych na umowie zlecenie nie jest dookreślone. Jeśli jednak charakter pracy zleceniobiorcy (miejsce pracy, stanowisko oraz jego wyposażenie itp.) wskazuje, że pracownik powinien posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu bhp oraz odpowiedni stan zdrowia zleceniodawca powinien skierować pracownika na szkolenie bhp oraz badania lekarskie, a pracownik ma obowiązek poddać się takim badaniom oraz uczestniczyć w szkoleniu.
Koszt szkolenia oraz badań powinien pokryć pracodawca.

Szkolenie BHP a RODO

Po odbytym szkoleniu bhp pracownik otrzymuje zaświadczenie (lub kartę szkolenia wstępnego) zgodne z wymoganiami Państwowej Inspekcji Pracy ważne przez uregulowany w Rozporządzeniu okresu czasu.
Na zaświadczeniu bhp znajdują się takie dane osobowe pracownika jak: imię, nazwisko, data urodzenia, typ stanowiska pracy.
Pracodawca kierujący pracownika na szkolenie bhp nie zawiera z Ośrodkiem Szkolenia BHP umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, ponieważ Ośrodek staje się administratorem danych osobowych.
Można również wysłać pracownika na szkolenie otwarte, gdzie sam poda swoje dane, a tym samym Ośrodek Szkolenia BHP stanie się administratorem danych bez pośrednictwa pracodawcy.

Szkolenie BHP a przerwa w zatrudnieniu

W przypadku, gdy pomiędzy rozwiązaniem z pracownikiem umowy a zawiązaniem kolejnej nie została zachowana ciągłość zatrudnienia w tym samym zakładzie pracy (wystąpiła choćby jednodniowa przerwa) należy pracownika skierować na szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Może mylnie się wydawać, że szkolenia wstępne BHP zachowują ważność podczas przerwy w zatrudnieniu nieprzekraczającej 30 dni, jednak dotyczy to tylko badań profilaktycznych.
Szkolenia wstępnego bhp nie trzeba powtarzać tylko, gdy została zachowana ciągłość zatrudnienia. W każdym innym przypadku szkolenie bhp wstępne musi zostać powtórzone, a brak spełnienia tego wymogu może być traktowany jako naruszenie art. 2372 Kp. i skutkować karą grzywny od 1.000 do aż 30.000 złotych.

Szkolenie BHP w przedszkolu

Pracownicy oświaty, czyli nauczyciele i wychowawcy w przedszkolu lub szkole są przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z poz. zm.) traktowani jako pracownicy administracyjno-biurowi i inni.
W związku z tym muszą ukończyć szkolenie okresowe bhp w czasie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty przeprowadzenia szkolenia wstępnego, a otrzymane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp jest ważne 6 lat.

Osoby sprawujące stanowiska kierownicze w przedszkolu (np. Dyrektor, wice-dyrektor, kierownik gospodarczy, szef kuchni etc.) są przez Rozporządzenia traktowane jako osoby kierujące pracownikami i muszą odbyć szkolenie okresowe bhp w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od daty szkolenia wstępnego i aktualizować swoją wiedzę nie rzadziej niż raz na 5 lat – otrzymane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp jest ważne 5 lat.

Osoby pracujące w przedszkolu lub szkole na stanowiskach robotniczych (np. pomoc nauczyciela, osoby pracujące w kuchni, osoby wykonujące prace ogrodowe) muszą odbyć szkolenie okresowe bhp w przeciągu maksymalnie 12 miesięcy od daty szkolenia wstępnego bhp, a ich zaświadczenie jest ważne 3 lata.

Szkolenie bhp w języku ukraińskim / Ukraińców

Każdy pracownik, bez względu na pochodzenie, musi zostać zaznajomiony z przepisami bhp w zakładzie pracy, a szkolenie to musi być dla niego zrozumiałe. W związku z tym pojawia się pytanie w jakim języku należy prowadzić szkolenie bhp dla osób niewładających biegle językiem polskim.
Na ten moment nie istnieje żaden przepis określający w jakim języku mają być szkoleni pracownicy np. z Ukrainy. Ważne jest, aby szkolenie było dla pracownika zrozumiałe i aby po szkoleniu otrzymał wiedzę, która pozwoli mu uniknąć wypadków w przyszłości. Najwięcej wypadków przy pracy, w których poszkodowani to Ukraińcy wynika z niewiedzy spowodowanej np. niemożnością zrozumienia instrukcji obsługi maszyny napisanej po polsku.
Szkolenie bhp Ukraińców nie musi być zatem prowadzone w języku ukraińskim, jednak w taki sposób, aby pracownicy zrozumieli przekazywaną treść (przykładowo: filmy instruktażowe czy dwujęzyczna prezentacja multimedialna).
Ważne jest również, aby szkolenie zostało rozszerzone o zagadnienia dotyczące bezpośrednio obcokrajowców pracujących w Polsce i zagrożeń związanych z wykonywaniem przez nich pracy.

Szkolenie BHP a firma jednoosobowa

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, która nie zatrudnia pracowników nie ma obowiązku odbywania szkoleń wstępnych i okresowych bhp. Nawet jeśli w pracy pomaga mu najbliższa rodzina. Jednak sytuacja zmienia się w momencie, w którym osoba prowadząca działalność gospodarczą zawiąże z pracownikiem stosunek pracy (umowa o pracę, umowa zlecenie lub o dzieło) i stanie się pracodawcą. Wtedy musi odbyć szkolenie bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Szkolenie BHP na stażu

Pracodawcy przyjmujący na staż osoby skierowane przez Urząd Pracy muszą spełnić takie same wymagania z zakresu bhp jak wobec pracowników, z którymi wiąże ich stosunek pracy. Co oznacza, że pracodawca jako organizator stażu musi:

 • zapewnić stażystom bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapoznać ich z regulaminami pracy,
 • zapoznać ich z instrukcjami przeciwpożarowymi oraz instrukcjami poszczególnych maszyn,
 • zapewnić środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
 • zapewnić profilaktyczną ochronę zdrowia.

Pracodawca, jako organizator stażu, ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia wstępnego i okresowego dla stażysty.

Szkolenie BHP młodocianych

Pracownicy młodociani muszą przejść badania lekarskie, jednak nie muszą być poddawani szkoleniom z zakresu bhp oraz prawa pracy.
Jednak Ośrodek Szkolenia BHP, jako podmiot z dużym doświadczeniem w branży, gorąco rekomenduje, aby pracodawcy zadbali jednak o wiedzę pracowników młodocianych, ponieważ pozwoli to znacznie ograniczyć ilość wypadków przy pracy.
Dodatkowo, aby zadbać o młode, dopiero wchodzące na rynek pracy osoby przygotowaliśmy szkolenie „W pierwszej pracy”, które ma na celu zapoznanie przyszłych pracowników z zagadnieniami prawa pracy, w tym z różnicami pomiędzy umowami cywilnoprawnymi, a umową o pracę, obowiązkami i prawami pracodawcy, obowiązkami i prawami pracownika oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Szkolenie BHP a RODO

Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) nie wpłynęły na kwestie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz danych wymaganych do wystawienia zaświadczenia. Nadal musisz przeszkolić pracowników oraz przekazać dane osobowe pracowników firmie szkoleniowej. Ważna informacja jest taka, że masz do tego podstawę prawną: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, że nie musisz pozyskiwać zgody od pracowników, co znacznie ułatwia Twoją pracę.

Obowiązkowe szkolenie z pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników szkoły

Ministerstwo Edukacji Narodowej w dn. 29.11.2018 wprowadziło nowelizację przepisów dotyczących przeprowadzania szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w szkołach. Od 1 marca 2019 r. każda osoba pracująca w szkole musi przejść szkolenie z pierwszej pomocy. Przed zmianami przepis obejmował tylko nauczycieli, teraz obowiązek przejścia szkolenia mają osoby pracujące np. w administracji placówki oświatowej, osoby dbające o porządek w szkole, czy osoby wydające dzieciom posiłki.
Za organizację szkolenia pracowników odpowiada dyrektor placówki oświatowej.

bhp szkolenie szkoleniebhpnet

bhp szkolenie

Loading

Please follow and like us: