Przypadki zranienia personelu medycznego Szkolenie BHP

16 lipca 2022
5/5 - (1 vote)

SZKOLENIE BHP

Mechanizm oddziaływania czynników biologicznych na organizm ludzki jest złożony i trudny do zidentyfikowania. Analizując narażenie na czynniki biologiczne, należy rozpatrzyć zagrożenia powodowane ich oddziaływaniem.

Wśród czynników biologicznych wyróżnia się takie, które powodują:

 • choroby zakaźne lub inwazyjne powodowane przez priony, wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki, robaki,
 • czynniki rakotwórcze (aflatoksyny) – pył drzewny,
 • alergeny biologiczne, w tym bakterie, grzyby itp.,
 • toksyny biologiczne, w tym czynniki immunotoksyczne, tj. endotoksyna bakteryjna, mikotoksyny roślinne, jady zwierzęce.

Jednoczesne określenie granic ich wpływu na organizm ludzki w miejscu pracy jest zróżnicowane i zależne nie tylko od mechanizmu działania czynnika biologicznego chorobotwórczego, ale przede wszystkim od bariery immunologicznej narażonego organizmu.

W odróżnieniu od innych, szkodliwych czynników występujących w środowisku pracy czynniki biologiczne, szczególnie drobnoustroje lub alergeny, podlegają ciągłej zmienności.

Przykładem mogą być mutanty bakterii oporne na działanie antybiotyków. Organizm ludzki może zwalczać prawie wszystkie te czynniki.

Dodatkowe zranienie ostrym narzędziem może spowodować, Że potencjalnie skażony materiał biologiczny stanie się źródłem infekcji.

Niezbędna jest więc zawsze w takim przypadku kontrola medyczna połączona   z zaleceniami szczepień ochronnych grup zawodowo narażonych, a także poinformowanie pracowników mających kontakt z takimi zagrożeniami o ryzyku wystąpienia zakażeń biologicznych czynnikami chorobotwórczymi.

Bezwzględnie konieczne jest również prowadzenie systematycznych szkoleń dotyczących zranień ostrymi narzędziami.

             DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE PRZYPADKOM ZRANIEŃ

 

Podmiot:……………………………………………………………………………………

Procedura postępowania  po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnym.

Procedura dotyczy zasad postępowania w sytuacji zranienia skażonymi narzędziami i/lub kontaktu nieosłoniętej skóry lub śluzówki z krwią lub innym materiałem zakaźnym. Za prawidłowe stosowanie poniższej procedury odpowiada każdy pracownik. Za wprowadzenie i nadzór nad odpowiednim stosowaniem odpowiada lekarz (praktyki indywidualne) lub kierownik zakładu, lub wyznaczony i przeszkolony do tego celu pracownik.

Zasady postępowania.

 1. W przypadku skaleczenia skażonym narzędziem medycznym nie należy tamować krwi – należy nawet spowodować większe krwawienie.
 2. Ranę zdezynfekować 3% wodą utlenioną (ew. umyć wodą z mydłem lub alkoholowym środkiem do dezynfekcji skóry).
 3. Osuszyć i nałożyć opatrunek.
 4. Jeśli na nieuszkodzonej skórze znajduje się materiał zakaźny, należy usunąć go poprzez wytarcie gazikiem lub ręcznikiem papierowym nasączonym alkoholowym środkiem do dezynfekcji rąk, a następnie skórę zdezynfekować, umyć i ponownie zdezynfekować.
 1. W przypadku dostania się materiału (np. kropli krwi) zakaźnego na spojówki oczu należy oczy i okolicę oczu starannie przepłukać 0,9% NaCl lub czystą wodą.
 2. Jeśli materiał zakaźny dostanie się do jamy ustnej, należy natychmiast go wypluć, a jamę ustną zdezynfekować preparatem do odkażania błon śluzowych jamy ustnej, a w przypadku braku stosownego preparatu zwykłą wodą.
 3. Należy pobrać po 5 ml. surowicy- od osoby eksponowanej i osoby będącej potencjalnym źródłem zakażenia – do badań serologicznych (przeciwciała anty HIV, Hbs Ag, anty HBc  i u osób zaszczepionych przeciw WZW typu B przeciwciała anty HBS) w celu ustalenia stosunku serologicznego obu osób w momencie ekspozycji

 

O zaistnieniu każdej z tych sytuacji należy powiadomić lekarza – właściciela praktyki lub kierownika zakładu lub upoważnioną do tego osobę.

Data sporządzenia:…………………………………………..

Osoba odpowiedzialna za przestrzeganie procedury w podmiocie:…………………………….

moja ksiazka na strone

Loading

Please follow and like us: