Co się zmienia w bhp w 2020?

18 czerwca 2020
5/5 - (1 vote)

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach energetycznych

26.09.2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Energii z 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Pierwotnie rozporządzenie miało wejść w życie 26.03.2020 r., jednak 25.03.2020 r. opublikowano rozporządzenie zmieniające ten termin. Akt prawny określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych. Jednocześnie uchyli dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Zmiana w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

22.02.2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24.01.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. Akt zmienia załącznik do rozporządzenia, który zawiera wykaz czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Do czynników fizycznych zaliczono promieniowanie jonizujące. Natomiast do procesów technologicznych, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zaliczono:

  • produkcję auraminy,
  • procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, obecnych w sadzy węglowej, smołach węglowych i pakach węglowych,
  • procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie pyłów, dymów i aerozoli tworzących się podczas rafinacji niklu i jego związków,
  • produkcję alkoholu izopropylowego metodą mocnych kwasów,
  • prace związane z narażeniem na pyły drewna,
  • prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną frakcję respirabilną powstającą w trakcie pracy.

Jednocześnie akt wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z 12.12.2017 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

Zmiana w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

11.02.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13.01.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Zmianie uległy załączniki do rozporządzenia zawierające wzory zaświadczeń o ukończeniu szkolenia oraz ukończeniu szkolenia aktualizującego.

BHP na statkach rybackich

29.01.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 7.01.2020 r. w sprawie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i życia na statkach rybackich oraz szczegółowych wymagań technicznych w zakresie ich konstrukcji i wyposażenia. Akt prawny implementuje dyrektywę Rady (UE) 2017/159 z 19.12.2016 r. wdrażającą Umowę w sprawie wdrożenia Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. zawartą 21.05.2012 r. między Generalną Konfederacją Spółdzielni Rolniczych przy Unii Europejskiej (COGECA), Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) oraz Stowarzyszeniem Krajowych Organizacji Przedsiębiorstw w Sektorze Rybołówstwa w Unii Europejskiej (Europêche).

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia

17.01.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 9.01.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Akt prawny wprowadza zmiany najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń dla kilku czynników szkodliwych oraz dodaje 10 nowych.

1.Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – zmiana z 2020 r.

2.Nowe czynniki szkodliwe w 2020 r. i ich NDS