Cel szkolenia BHP

Szkolenia BHP przez Internet dla pracodawców, w tym między innymi osób na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach, spółkach, zakładach prywatnych, urzędach oraz spółdzielniach jak i innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
  • Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
  • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Program szkolenia dla Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

  • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp;
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych;
  • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;
  • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

Loading