Zmiany Przepisów BHP w 2019 r.

13 czerwca 2019
Oceń stronę/wpis

LIPIEC2019

Zmiana rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

9.07.2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 12.06.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Akt prawny ma na celu wprowadzenie możliwości stosowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie zapewniania profilaktycznych posiłków. Zmiana podyktowana jest rozwojem usług w dziedzinie gastronomii oraz zapotrzebowaniem pracodawców na dopuszczenie stosowania dostępnych obecnie sposobów zapewniania pracownikom posiłków profilaktycznych w czasie pracy. Zmiania umożliwi wykorzystanie dowolnego sposobu zapewnienia posiłków, zamiast dotychczasowego stosowania dwóch alternatywnych. Rozporządzenie nie przewiduje zmian ani w zakresie przesłanek uzasadniających zapewnienie posiłków, ani wymogów dotyczących ich wartości odżywczych.

CZERWIEC2019

Zmiana statystycznej karty wypadku przy pracy

29.06.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 4.06.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Zmiana rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

28.06.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29.05.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, który zacznie obowiązywać z dniem 1.09.2019 r.).

Wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

25.06.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24.05.2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Formularze sporządzone według dotychczasowego wzoru mogą być stosowane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do 31.12.2019 r.

Wykaz schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej

7.06.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 23.05.2019 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej.

Uchylenie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

6.06.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 10.05.2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. 20.04.2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425/UE z 9.03.2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy 89/686/EWG. Rozporządzenie UE 2016/425/UE ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Z tego powodu uchylone zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, które wdrażało dyrektywę 89/686/EWG.

Sposób i tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposób i tryb przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

1.06.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 21.05.2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Akt prawny określa:

1) sposób i tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych;

2) sposób i tryb przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych;

3) rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze i konserwacji których wymagane jest posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego;

4) okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych;

5) wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych;

6) wzór wniosku o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego;

7) wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego wymaganego przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Jednocześnie uchylone zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

MAJ2019

Kolejne przepisy dot. pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących

16.05.2019 r. weszły w życie kolejne zapisy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 22.10.2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących – § 20 i § 21. Przepisy regulują odpowiednio wyposażenie kabiny oraz organizację pracy przy ograniczonej widoczności.

Zmiana Kodeksu pracy w zakresie obowiązków pracodawcy związanych z badaniami lekarskimi pracowników

4.05.2019 r. weszła w życie ustawa z 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólnego rozporządzenie o ochronie danych). Wprowadziła ona m.in. zmiany związane z badaniami lekarskimi pracowników.

Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

1.04.2019 r. weszło w życie obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21.03.2019 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Określa ono nowe stawki, które obowiązują w okresie 1.04.2019 – 31.03.2020 r.

LUTY2019

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących

16.02.2019 r. weszło w życie większość przepisów rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 22.10.2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Wyjątek dotyczy § 20 i § 21, które wejdą w życie 16.05.2019 r. oraz § 22 – 16.11.2019 r. Dotychczasowa regulacja w tym zakresie została uchylona w 2013 r., a ogólne przepisy bhp nie uwzględniają specyfiki pracy operatorów żurawi. W konsekwencji od 2013 r. pogorszyły się warunki pracy osób obsługujących żurawie i niezbędne stało się uchwalenie nowego aktu prawnego w tym zakresie.

STYCZEŃ2019

Zmiany w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

29.01.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11.01.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zmiany zobowiązują właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych lub ich częśći, w kt órych prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania się tych uczestników, wskutek czego ograniczona jest możliwość ich ewakuacji do dokonywania praktycznych sprawdzeń organizacji ewakuacji. Sprawdzenie takie powinno zostać dokonane przed rozpoczęciem działalności, a potem najrzadziej raz na 2 lata. Dodatkowo właściciele, zarządcy i użytkownicy wspomnianych obiektów budowlanych lub ich części będą zobowiązani do dokonania sprawdzeń organizacji ewakuacji w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego, czyli do 1 marca.

Zmiana ustawy o dozorze technicznym

1.01.2019 r. weszło w życie większość przepisów ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (z wyjątkiem art. 1 pkt 9 lit. aw zakresie art. 22 ust. 3a lit. b, pkt 10 lit. a-c oraz lit. e, które wchodzą w życie z dniem 1.06.2019 r.). Ustawa zmieniająca wprowadza definicje “modernizacji”, “naprawy” oraz “konserwacji”. Poza tym jej głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa publicznego. Ustawa zmieniająca przewiduje w tym zakresie podjęcie działań, które wpłyną na bezpieczeństwo nie tylko podmiotów eksploatujących, konserwujących czy naprawiających urządzenia techniczne, ale również osób postronnych. Zmiany mają również przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy, do których dochodzi podczas obsługi urządzeń technicznych. Realizację powyższych założeń ustawa zapewni m.in. poprzez:
•wsparcie przez UDT instytucji, podmiotów i organów administracji państwowej;
•współpracę i wymianę informacji przez jednostki dozoru technicznego z innymi organami administracji publicznej;
•wprowadzenie terminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych;
•wprowadzenie możliwości sporządzania protokołów kontroli w formie elektronicznej.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 41 ustawy z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym w brzmieniu do 1.01.2019 r. zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 ustawy w brzmieniu od 1.01.2019 r., jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Zmiany w zakresie prawa pracy wprowadzone tzw. Pakietem MŚP

1.01.2019 r. weszło w życie ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zmieniła ona szereg aktów prawnych, w tym ustawę 26.06.1974 r. – Kodeks pracy. Zmiany:
•znoszą wymóg przeprowadzania szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno-biurowych, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
•umożliwiają pracodawcom zatrudniającym do 50 pracowników samodzielne wykonywanie zadań służby bhp przy zachowaniu wymogów: ukończenia przez pracodawców szkoleń niezbędnych do wykonywania tych zadań oraz zakwalifikowania do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zmiany w zakresie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

1.01.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 13.12.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Rozporządzenie zmieniające reguluje tryb postępowania odwołania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przypadku braku wymaganej liczby osób (10) dopuszczonych do egzaminu. Akt prawny określa również nowy wzór świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.